Rozdział 5 - Oddziały obrony cywilnej tworzone przez ministrów - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  5

Oddziały obrony cywilnej tworzone przez ministrów

§  34.
1.
Ministrowie określeni w § 1 ust. 1 pkt 5 tworzą oddziały obrony cywilnej przy podległych im zakładach pracy o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju lub ochrony ludności, w których działa Straż Przemysłowa - przeznaczone do ochrony tych zakładów.
2.
Utworzenie oddziału obrony cywilnej wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
3.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej są kierowani do Straży Przemysłowej działającej w zakładach pracy, przy których te oddziały zostały utworzone.
§  35.
Na czele oddziału obrony cywilnej utworzonego przez ministra stoi komendant, którym jest pracownik Straży Przemysłowej wyznaczony przez kierownika zakładu pracy.
§  36.
1.
Podziału liczby poborowych, określonej dla oddziałów obrony cywilnej tworzonych przez ministrów, na poszczególne oddziały dokonuje Minister Spraw Wewnętrznych i informuje o tym Ministra Obrony Narodowej, z podaniem liczb poborowych, którzy mają odbywać służbę jako nie skoszarowani.
2.
Zajęcia specjalistyczne junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej organizuje się według programu określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju; koszty tych zajęć pokrywają zakłady pracy.
§  37.
1.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej tworzonych przez ministrów noszą umundurowanie według wzoru, w kolorze i według norm ustalonych dla pracowników Straży Przemysłowej oraz specjalną oznakę obrony cywilnej, o której mowa w § 14 ust. 1, jak również otrzymują odzież specjalną i ekwipunek osobisty, przysługujące tym pracownikom. W umundurowanie i specjalne oznaki obrony cywilnej zaopatrują junaków i związane z tym koszty pokrywają jednostki organizacyjne, w których junacy wykonują prace na rzecz obrony cywilnej.
2.
Zakłady pracy pokrywają koszty oraz zapewniają warunki wyżywienia junaków, a w razie nieskoszarowania ich w czasie odbywania służby - wypłacają im równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, a także pokrywają koszty wyżywienia junaków w okresie odbywania przez nich kary dyscyplinarnej aresztu. Przepisy § 16 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
3.
W zakresie uposażenia i umundurowania junaków oraz zwrotu kosztów ich przejazdów stosuje się odpowiednio przepisy § 15, § 16 ust. 1-3 oraz § 27 ust. 5.
4.
Junakom skoszarowanym przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, które zapewniają zakłady pracy.
§  38.
Junaków nie skoszarowanych, odbywających zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej tworzonych przez ministrów, obowiązuje czas pracy ustalony dla pracowników Straży Przemysłowej w grafiku służby.