Rozdział 4 - Oddziały obrony cywilnej tworzone w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  4

Oddziały obrony cywilnej tworzone w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych

§  29.
1.
Oddziały obrony cywilnej tworzone w resorcie obrony narodowej działają przy jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej jako oddziały:
1)
ochrony obiektów,
2)
ratownictwa technicznego,
3)
remontowo-budowlane,
4)
straży pożarnych,
5)
sanitarne.
2.
Oddziały obrony cywilnej tworzone w resorcie spraw wewnętrznych działają przy jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, przedsiębiorstwach państwowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz przy jednostkach wojskowych podległych temu ministrowi, jako oddziały:
1)
ochrony obiektów,
2)
remontowo-budowlane,
3)
sanitarne,
4)
obsługi technicznej ewidencji ludności.
3.
Oddziały obrony cywilnej wymienione w ust. 1 i 2 są przeznaczone do ochrony obiektów, ratownictwa technicznego, wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska oraz udziału w zwalczaniu pożarów i zapobieganiu im, a także wykonywania prac pomocniczych w zakładach służby zdrowia i prac związanych z obsługą technicznej ewidencji ludności.
§  30.
Struktury organizacyjne oddziałów obrony cywilnej tworzonych w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych ustalają odpowiednio Minister Obrony Narodowej i Minister Spraw Wewnętrznych.
§  31.
1.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej tworzonych w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych noszą umundurowanie:
1)
w oddziałach ochrony obiektów - według wzoru i w kolorze oraz według norm ustalonych dla pracowników Straży Przemysłowej,
2)
w oddziałach ratownictwa technicznego i remontowo-budowlanych - według wzoru i w kolorze oraz według norm ustalonych dla junaków odbywających zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP,
3)
w oddziałach straży pożarnych - według wzoru i w kolorze oraz według norm ustalonych dla funkcjonariuszy pożarnictwa zatrudnionych w wojsku.
2.
Junacy noszą specjalną oznakę obrony cywilnej, o której mowa w § 14 ust. 1; w oznakę tę oddziały obrony cywilnej tworzone w resorcie obrony narodowej zaopatruje Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju, a w zakresie zaopatrywania oddziałów tworzonych w resorcie spraw wewnętrznych stosuje się przepis § 23.
3.
Oddziały obrony cywilnej wymienione w § 29 ust. 1 pkt 1-4 są zaopatrywane w umundurowanie przez organy wojskowe, a oddziały, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 - przez organy resortu spraw wewnętrznych.
4.
Szczegółowe normy należnego umundurowania junaków odbywających zasadniczą służbę w oddziałach ochrony obiektów określają odpowiednio Minister Obrony Narodowej i Minister Spraw Wewnętrznych.
5.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach sanitarnych wymienionych w § 29 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3 oraz w oddziałach obsługi technicznej ewidencji ludności, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 4, mogą być umundurowani.
§  32.
1.
Junakom odbywającym zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej tworzonych w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych przysługuje bezpłatne wyżywienie na zasadach i według norm określonych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
2.
Junakom skoszarowanym przysługuje bezpłatne zakwaterowanie; zakwaterowanie to zapewniają jednostki wojskowe lub przedsiębiorstwa państwowe podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych, przedsiębiorstwa państwowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub jednostki wojskowe podległe temu ministrowi, przy których działają oddziały obrony cywilnej.
3.
W zakresie uposażenia i innych należności pieniężnych lub w naturze oraz ubezpieczenia junaków, a także zwrotu kosztów ich przejazdów stosuje się odpowiednio:
1)
w oddziałach obrony cywilnej wymienionych w § 29 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 - przepisy § 15, § 16 ust. 1-3 oraz § 27 ust. 5, z tym że w stosunku do junaków skoszarowanych nie stosuje się przepisu § 15 ust. 1 pkt 3,
2)
w oddziałach obrony cywilnej wymienionych w § 29 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 - przepisy § 15, § 16 ust. 1-3 oraz § 27 ust. 5,
3)
w oddziałach obrony cywilnej wymienionych w § 29 ust. 1 pkt 4 - przepisy § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, § 16 ust. 1-3, § 27 ust. 5 i 8 oraz § 28 ust. 1,
4)
w oddziałach obrony cywilnej wymienionych w § 29 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3 i 4 - przepisy § 15, § 16 ust. 1-3 oraz § 27 ust. 5.
4.
Junakom odbywającym służbę w oddziałach ochrony obiektów oraz ratownictwa technicznego w formie skoszarowanej za wzorowe wykonywanie prac przysługują nagrody na zasadach i w wysokości przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
5.
W zakresie zapewnienia junakom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 1 pkt 3-5 i 8.
6.
W oddziałach obrony cywilnej tworzonych w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych, w których junacy otrzymują nagrody z tytułu wykonywanych prac, nagrody mogą być przyznawane również kadrze dowódczo-wychowawczej tych oddziałów na zasadach określonych w § 15 ust. 2; szczegółowe zasady przyznawania nagród określają odpowiednio Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych.
§  33.
Zajęcia specjalistyczne junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej organizuje się w oddziałach obrony cywilnej wymienionych w § 29 ust. 1, według programu określonego przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, a w oddziałach wymienionych w § 29 ust. 2 - według programu określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju.