Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Oddziały obrony cywilnej, w których poborowi odbywają zasadniczą służbę w obronie cywilnej, tworzą:
1)
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
2)
Komendant Główny Straży Pożarnych,
3)
Minister Obrony Narodowej,
4)
Minister Spraw Wewnętrznych,
5)
ministrowie, którym podlegają zakłady pracy o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju lub ochrony ludności, w których działa Straż Przemysłowa,
6)
wojewodowie.
2.
O utworzeniu oddziału obrony cywilnej, w którym poborowi odbywają zasadniczą służbę w obronie cywilnej, organy określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 zawiadamiają Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
§  2.
1.
Liczby poborowych, z uwzględnieniem poziomu ich wykształcenia, którzy w danym roku kalendarzowym mogą być powołani do odbycia zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, określa Minister Obrony Narodowej.
2.
Wnioski dotyczące określenia liczb poborowych, o których mowa w ust. 1, zgłaszają w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego powołanie do odbycia zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej:
1)
organy wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
Minister Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do oddziałów:
a)
tworzonych w resorcie spraw wewnętrznych,
b)
tworzonych przez ministrów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 - zbiorowo, na podstawie wniosków zgłoszonych przez tych ministrów;
3)
Szef Obrony Cywilnej Kraju - zbiorowo, na podstawie wniosków zgłoszonych przez wojewodów i uzgodnionych z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych.
§  3.
Odbywanie zasadniczej służby w obronie cywilnej polega na szkoleniu praktycznym junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej; w ramach tego szkolenia odbywają oni zajęcia specjalistyczne oraz wykonują prace na rzecz obrony cywilnej, wynikające z przeznaczenia oddziałów, w których odbywają służbę.
§  4.
1.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej składają ślubowanie.
2.
Tekst ślubowania oraz jego tryb określa Krajowa Rada Ochotniczych Hufców Pracy.
§  5.
1.
Zasady działalności ideowo-wychowawczej w oddziałach obrony cywilnej tworzonych przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów ustala Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego.
2.
W zakresie działalności ideowo-wychowawczej w oddziałach obrony cywilnej tworzonych przez organy wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2-5 mają zastosowanie zasady obowiązujące odpowiednio wobec funkcjonariuszy pożarnictwa, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz pracowników Straży Przemysłowej.
§  6.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej podczas wykonywania prac na rzecz tej obrony podlegają w zakresie wykonywania prac kierownikowi zakładu pracy, współdziałającemu z komendantem oddziału obrony cywilnej.