Monitor Polski

M.P.2015.795

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), w związku z wygaśnięciem mandatu Małgorzaty Barbary Sadurskiej wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Krzysztofa Głuchowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.