Monitor Polski

M.P.2015.1230

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Czesława Hoca wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Stefana Zdzisława Strzałkowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.