Monitor Polski

M.P.2015.1232

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Sławomira Kłosowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Katarzyny Beaty Czochary, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.