Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu. - M.P.2004.29.505 - OpenLEX

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu.

Monitor Polski

M.P.2004.29.505

Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka wybrango z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Tadeusza Balcerowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.