Obowiązek szkolenia w zakresie normalizacji.

Monitor Polski

M.P.1960.93.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 248
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1960 r.
w sprawie obowiązku szkolenia w zakresie normalizacji.

W celu podniesienia poziomu prac normalizacyjnych i zapewnienia pełnego wykorzystania norm w gospodarce narodowej, w związku z § 5 ust. 2 uchwały nr 321 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 września 1960 r. w sprawie wykonania uchwały nr 320 Rady Ministrów z dnia 19 września 1960 r. o intensyfikacji i zapewnieniu rozwoju działalności normalizacyjnej, zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się obowiązek stałego szkolenia w zakresie normalizacji.
2.
Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, powinni być objęci pracownicy zjednoczeń, biur konstrukcyjnych i projektowych, instytutów i centralnych laboratoriów oraz zakładów produkcyjnych - zajmujący się w pracy zawodowej sprawami działalności normalizacyjnej, mający wpływ na rozwój normalizacji lub obowiązani do stosowania norm, a w szczególności:
1)
pracownicy zatrudnieni w działach, sekcjach lub na stanowiskach pracy do spraw normalizacji,
2)
samodzielni i pomocniczy pracownicy nauki oraz pracownicy badawczy w instytutach i laboratoriach, których rezultaty prac powinny być ujęte w postaci norm lub którzy prowadzą badania dla potrzeb normalizacji,
3)
konstruktorzy i projektanci,
4)
technolodzy,
5)
kierownicy wydziałów produkcyjnych i ich zastępcy,
6)
pracownicy wykonujący kontrolę techniczną,
7)
wybrani pracownicy komórek zaopatrzenia i zbytu.
3.
Szkolenie w zakresie normalizacji pracowników objętych ust. 2 pkt 1, 6 i 7 powinno odbywać się na kursach normalizacyjnych, a pozostałych przez włączenie zagadnień normalizacyjnych do programów szkolenia organizowanego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
1.
Jednostkami organizującymi kursy szkolenia w zakresie normalizacji są:
1)
Polski Komitet Normalizacyjny z uchwałą nr 205 Prezydium Rządu z dnia 12 marca 1955 r. w sprawie szkolenia osób zajmujących się działalnością normalizacyjną,
2)
ministerstwa i zjednoczenia.
2.
Ministerstwa i zjednoczenia obowiązane są wyznaczyć osoby i przeznaczyć środki dla opracowania programów szkolenia dostosowanych do potrzeb normalizacyjnych określonych dziedzin.
3.
Kursy, o których mowa w § 1 ust. 3, są kursami II lub III stopnia z całkowitym lub częściowym oderwaniem od pracy. Do kursów tych stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-67, poz. 849, z 1955 r. Nr 36, poz. 351, z 1956 r. Nr 79, poz. 957 i z 1958 r. Nr 11, poz. 67).
1.
Szkolenie w zakresie normalizacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 1 ust. 2 powinno mieć charakter stały i planowy, z tym że pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy przeszkolić w terminie do dnia 31 grudnia 1963 r.
2.
Polski Komitet Normalizacyjny opracuje w terminie do dnia 31 grudnia 1960 r. wytyczne i ramowe programy dla kursów normalizacyjnych.
3.
Opierając się na wytycznych i ramowych programów, o których mowa w ust. 2, ministerstwa i zjednoczenia opracują plany i programy szkolenia w zakresie normalizacji i uzgodnią je z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
Niezależnie od kursów normalizacyjnych, o których mowa w §§ 1-3, właściwi ministrowie zarządzą włączenie zagadnień normalizacyjnych do programów szkolenia, organizowanego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.