Monitor Polski

M.P.1967.45.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 31 lipca 1967 r.
w sprawie obowiązku stosowania nawozów mineralnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązek stosowania minimalnych dawek nawozów mineralnych - azotowych, fosforowych i potasowych, zwanych dalej "nawozami mineralnymi'", może być wprowadzony w rejonach obejmujących powiat (miasto stanowiące powiat, dzielnicę w mieście wyłączonym z województwa) bądź jedną lub kilka gromad, jeżeli w tych rejonach:
1) zapewnione jest w danym roku gospodarczym zaopatrzenie indywidualnych gospodarstw rolnych w wymienione nawozy w wysokości co najmniej minimum nawożenia mineralnego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich ilości nawozów mineralnych na pokrycie zapotrzebowania gospodarstw:
a) objętych kontraktacją roślinną,
b) posiadających trwałe zmeliorowane użytki zielone - dla ich należytego utrzymania,
c) reprodukcyjnych - na plantacje nasienne,
d) stosujących już dawki nawozowe wyższe od projektowanego przeciętnego minimum na uprawach nie kontraktowanych; zapotrzebowanie to ocenia w drodze szacunku prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
2) istnieją mapy odczytu i zasobności gleb dla danego rejonu,
3) zapewniony jest instruktaż i poradnictwo fachowe w zakresie nawożenia roślin uprawnych.
§  2. Opinia prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa) w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych dawek nawozów mineralnych, przedstawiana prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), powinna zawierać:
1) szacunkową ocenę dotychczasowego poziomu sprzedaży nawozów mineralnych w poszczególnych gromadach (osiedlach, miastach, dzielnicach) oraz szacunkową liczbę gospodarstw nie stosujących nawożenia mineralnego,
2) propozycje co do ustalenia rejonów, które powinny być objęte obowiązkiem stosowania minimalnych dawek nawozów mineralnych.
§  3. Opinia stacji chemiczno-rolniczej w sprawie ustalania wysokości minimalnych dawek nawozów mineralnych dla poszczególnych rejonów, przedstawiana prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa), powinna zawierać:
1) proponowane minimalne dawki nawozów mineralnych na 1 hektar przeliczeniowy gruntów ornych i na 1 hektar fizyczny trwałych użytków zielonych, objętych obowiązkiem nawożenia mineralnego, opracowane na podstawie oceny zasobności i odczynu gleb oraz warunków glebowo-klimatycznych w danym rejonie,
2) proponowany stosunek poszczególnych składników nawozów mineralnych do użycia na gruntach ornych i na trwałych użytkach zielonych.
§  4. Średnią cenę krajową 1 kg czystego składnika nawozów mineralnych, stanowiącą podstawę do obliczenia wysokości kwot podlegających - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109) - wpłacie przez właściciela (posiadacza) gospodarstwa rolnego na rachunek prezydium właściwej rady narodowej z tytułu niewykonania w całości lub części obowiązku zastosowania tych nawozów, ustala się w wysokości 5 zł.
§  5.
1. Biuro gromadzkiej rady narodowej bądź właściwy do spraw rolnych organ prezydium rady narodowej osiedla lub miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej może zwolnić od obowiązku wpłacenia kwoty przypadającej z tytułu niewykonania obowiązującego nawożenia mineralnego w razie:
1) klęski losowej wynikłej wskutek pożaru, powodzi lub gradobicia,
2) wystąpienia długotrwałej suszy lub długotrwałych nadmiernych opadów powodujących podtopienie użytków rolnych, jeżeli wskutek tego zastosowanie nawozów mineralnych było ze względów agrotechnicznych niecelowe,
3) gdy przypadająca do wpłacenia kwota nie przekracza 50 zł.
2. Uznanie, że zastosowanie nawozów mineralnych na obszarze danej wsi z powodu wystąpienia długotrwałej suszy lub długotrwałych nadmiernych opadów było niecelowe, może nastąpić po zasięgnięciu opinii komisji rolnictwa i zaopatrzenia ludności gromadzkiej rady narodowej lub agronoma gromadzkiego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.