§ 2. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  2.
1.
Przez kursy zawodowe z oderwaniem od pracy rozumie się kursy prowadzone w zasadzie bezpośrednio w zakładach pracy lub w ośrodkach szkolenia kursowego, przy czym uczestnicy kursu w czasie jego trwania nie pełnią swoich obowiązków służbowych. Przez kursy zawodowe bez oderwania od pracy rozumie się kursy prowadzone w zakładach pracy lub poza tymi zakładami w czasie wolnym od obowiązków służbowych.
2.
Czas trwania kursów, o których mowa w ust. 1, ustala się w granicach od 30 do 600 kursogodzin. W ogólnej liczbie kursogodzin uwzględnia się liczbę godzin wykładów i ćwiczeń łącznie, które wynikają z programu kursów. Prowadzenie kursów obejmujących więcej niż 600 kursogodzin wymaga decyzji właściwego ministra.
3.
Przez kursy korespondencyjne (zaoczne) rozumie się takie kursy, na których nauka odbywa się z materiałów nauczania, rozesłanych uczestnikom przez kierownictwo kursu, a poza tym kursantom udzielana jest ewentualna pomoc w formie repetycji i kolokwiów w punktach (ośrodkach) konsultacyjnych.
4.
Przez kursokonferencje rozumie się trwające do 3 dni szkolenie o określonej tematyce, obejmujące zamknięty cykl wykładów. Konferencje robocze, organizowane w celu przeprowadzenia doraźnego instruktażu, nie są szkoleniem w rozumieniu § 1.
5.
Przez kursy zlecone organizacjom spółdzielczym, społecznym i państwowym jednostkom organizacyjnym należy rozumieć prowadzone przez te organizacje i jednostki kursy zawodowe, których koszty pokrywane są w całości lub w części z opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa państwowe w związku z uczestnictwem w kursach pracowników przedsiębiorstwa.
6.
Przy zlecaniu szkolenia organizacji społecznej stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji (Dz. U. Nr 52, poz. 313 z późniejszymi zmianami).