Monitor Polski

M.P.1986.7.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1986 r.

UCHWAŁA Nr 23
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1986 r.
w sprawie niektórych działań związanych ze skutkami podwyżek cen w 1986 r.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283 i z 1985 r. Nr 59, poz. 296), w celu złagodzenia skutków podwyżek cen wprowadzonych w 1986 r. Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Minister Finansów na podstawie wniosków właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych pokryje skutki wzrostu wydatków, wynikające z:
1) podwyższenia wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych do kwoty 10,7 mld zł,
2) podwyższenia wysokości zasiłków wypłacanych w ramach środków przeznaczonych na pomoc społeczną do kwoty 1,5 mld zł,
3) zwiększenia pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym do kwoty 0,02 mld zł,
4) podwyższenia świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego do kwoty 0,2 mld zł,
5) podwyższenia norm budżetowych na żywienie w placówkach socjalnych finansowanych z budżetu do kwoty odpowiadającej różnicy między kalkulacją tych norm według cen nowych i dotychczasowych.
§  2. Właściwi ministrowie podwyższą stawki odpłatności za korzystanie z placówek, w których są stosowane normy budżetowe na żywienie, w granicach wzrostu kosztów z tytułu podwyższenia tych norm.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1986 r.