Monitor Polski

M.P.2018.249

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.1.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk fizycznych

1. dr hab. Jan Leszek NOWIŃSKI

nauk humanistycznych

2. dr hab. Katarzyna Joanna KUCZYŃSKA-KOSCHANY
3. dr hab. Janusz Andrzej MAJCHEREK
4. dr hab. Ryszard Jan SKOWRON

nauk medycznych

5. dr hab. Mariusz Jacek PUSZCZEWICZ
6. dr hab. Joanna Ewa SKRĘT-MAGIERŁO

nauk o Ziemi

7. dr hab. Beata Wioletta MEDYŃSKA-GULIJ

nauk społecznych

8. dr hab. Dominika Agnieszka MAISON

nauk technicznych

9. dr hab. Adam Jan BRAŃSKI
10. dr hab. Maciej Kordian KUMOR
11. dr hab. Danuta ROMAN-LIU
12. dr hab. Andrzej Albin URBANIAK
13. dr hab. Krzysztof Antoni WOJDYGA