Monitor Polski

M.P.2015.1101

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.14.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Katarzyna Magdalena KARPIŃSKA-SZAJ

nauk społecznych

2. dr hab. Waldemar PARUCH

nauk teologicznych

3. ks. dr hab. Edward Jan SIENKIEWICZ