Monitor Polski

M.P.2015.787

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.10.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych

1. dr hab. Jarosław KUNDERA

2. prof. Joanicjusz NAZARKO

3. dr hab. Katarzyna Agnieszka SZCZEPAŃSKA

4. dr hab. Andrzej Franciszek SZOPA

nauk medycznych

5. dr hab. Piotr Józef SIEROSZEWSKI

nauk prawnych

6. dr hab. Bernadetta Maria FUCHS

nauk społecznych

7. dr hab. Elżbieta WIŚNIEWSKA-DRYLL

8. dr hab. Sylwester Krzysztof WRÓBEL

nauk technicznych

9. dr hab. Antoni Zbigniew FLORKIEWICZ

10. dr hab. Oleksandra HOTRA

11. dr hab. Wojciech JANCZUROWICZ

12. dr hab. Włodzimierz KLONOWSKI

13. dr hab. Piotr Henryk KRZYŚLAK

14. dr hab. Stanisław Adam LABER

15. dr hab. Aleksander Michał NAWRAT

16. dr hab. Andrzej Bolesław PIĘTAK

17. dr hab. Zbigniew Mieczysław RUSIN

18. dr hab. Marek Tadeusz SKOMOROWSKI

19. dr hab. Ireneusz Antoni SZCZYGIEŁ

20. dr hab. Marcin Antoni SZPYRKA

21. dr hab. Andrzej Tadeusz TURNAU

22. dr hab. Zygmunt ZIOBROWSKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

23. Małgorzata Helena KOMOROWSKA