Monitor Polski

M.P.2015.646

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.7.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych
1. dr hab. Jan Wincenty BOSSAK
2. dr hab. Ewa MAŁUSZYŃSKA

nauk fizycznych

3. dr hab. Przemysław Jacek DEREŃ
4. dr hab. Wiesław Jan LEOŃSKI
5. dr hab. Andrzej Wojciech SITARZ
6. dr hab. Jerzy Kazimierz ZACHOROWSKI

nauk humanistycznych

7. dr hab. Józef Wincenty BREMER
8. dr hab. Anna Irena BRZOZOWSKA-KRAJKA
9. dr hab. Grzegorz DĄBROWSKI
10. dr hab. Wojciech Adam DUDZIK
11. dr hab. Bernadeta Maria NIESPOREK-SZAMBURSKA
12. dr hab. Włodzimierz OLSZANIEC
13. dr hab. Lech Andrzej SOKÓŁ
14. dr hab. Andrzej STROYNOWSKI
15. dr hab. Jolanta Barbara TAMBOR
16. dr hab. Przemysław Piotr WISZEWSKI
17. dr hab. Felicja Elżbieta WYSOCKA
18. dr hab. Estera ŻEROMSKA

nauk matematycznych

19. dr hab. Piotr HAJŁASZ
20. dr hab. Tomasz Maria RYBICKI

nauk medycznych

21. dr hab. Barbara Halina JODŁOWSKA-JĘDRYCH
22. dr hab. Małgorzata MRUGACZ
23. dr hab. Jan Paweł SKÓRA

nauk o Ziemi

24. dr hab. Małgorzata Teresa STRAMSKA

nauk prawnych

25. ks. dr hab. Wiesław Kazimierz KIWIOR
26. dr hab. Wojciech Jerzy KOCOT
27. dr hab. Violetta Jadwiga KONARSKA-WRZOSEK
28. dr hab. Adam Jan OLEJNICZAK

nauk społecznych

29. dr hab. Lucyna Elżbieta KOPCIEWICZ
30. dr hab. Katarzyna Stanisława KRASOŃ
31. dr hab. Dariusz Marek KUBINOWSKI
32. dr hab. Joanna SOKOŁOWSKA-POHORILLE

nauk technicznych

33. dr hab. Marian Jan BŁACHUTA
34. dr hab. Stanisław Czesław GACA
35. dr hab. Marta Agnieszka KASPRZAK
36. dr hab. Andrzej Kazimierz KULOWSKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych
37. Witold Jan OSIŃSKI

sztuk plastycznych

38. Jan FERENC
39. dr hab. Jacek Eugeniusz GRAMATYKA
40. Lech Marian KUBIAK