Monitor Polski

M.P.2014.945

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-15-14

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 1198) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Barbara Ewa TOKARSKA-GUZIK

nauk chemicznych

dr hab. Stanisław BINIAK

dr hab. Magdalena HASIK

dr hab. Marek KWIATKOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Joanna GŁODKOWSKA

dr hab. Ryszard KLESZCZ

dr hab. Krzysztof Włodzimierz PIĄTEK

nauk medycznych

dr hab. Wojciech Anatol KUSTRZYCKI

dr hab. Jarosław Mieczysław KUŻDŻAŁ

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Jacek Andrzej LEWANDOWSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Stanisław Marian KOZIARSKI

nauk rolniczych

dr hab. Paweł Kasper BIELAŃSKI

dr hab. Bożena Ewa KORDAN

dr hab. Anna PŁAZA

dr hab. Ewa Maria PTAK

dr hab. Maria Katarzyna SWARCEWICZ

dr hab. Franciszek WOCH

nauk technicznych

dr hab. Joanna Maria DULIŃSKA

dr hab. Przemysław Stefan ROKITA

dr hab. Khalid SAEED

dr hab. Zenon ZWIERZEWICZ

nauk teologicznych

ks. dr hab. Ryszard CZEKALSKI

ks. dr hab. Piotr Antoni TOMASIK

ks. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Jadwiga Elżbieta JAWORSKA-ADAMU