Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2014.331

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-6-14

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk humanistycznych

dr hab. Gabriela Barbara WĄS

nauk matematycznych

dr hab. Krzysztof Józef SZAJOWSKI

nauk medycznych

dr hab. Grzegorz Wiktor KAMIŃSKI

dr hab. Wojciech Roman KRAJEWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Barbara GĄSIOROWSKA

dr hab. Mariusz Daniel KUCHARSKI

nauk technicznych

dr hab. Andrzej Adam CHWOJNOWSKI