Monitor Polski

M.P.2008.13.128

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2008 r.
o nadaniu tytułu profesora

nr 115-1-08

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł naukowy profesora:

nauk biologicznych

dr hab. Józef DOMAGAŁA

dr hab. Jarosław DZIADEK

dr hab. Wiesław KOZAK

dr hab. Elżbieta ROMANOWSKA

dr hab. Maria Jolanta SKŁODOWSKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Leszek PATRZAŁEK

nauk fizycznych

dr hab. Piotr BOGUSŁAWSKI

dr hab. Leszek MEISSNER

nauk humanistycznych

dr hab. Janusz Włodzimierz ADAMOWSKI

dr hab. Jacek BALUCH

dr hab. Zbigniew Kazimierz BLOK

dr hab. Jadwiga Helena CIESZYŃSKA

dr hab. Stanisław Leszek CZERNIAK

dr hab. Barbara CZOPEK-KOPCIUCH

dr hab. Jan GARLICKI

dr hab. Sabina GUZ

dr hab. Małgorzata Zofia KITA

dr hab. Jacek LYSZCZYNA

dr hab. Henryk Marian MACHEL

dr hab. Jerzy MOTYLEWICZ

dr hab. Bożena Kazimiera OSTROMĘCKA-FRĄCZAK

dr hab. Rafał Wiktor PIWOWARSKI

dr hab. Wojciech POLAK

dr hab. Renata Genowefa PRZYBYLSKA

dr hab. Marek RUSZKOWSKI

dr hab. Ludwig SELIMSKI

dr hab. Jan SZILING

dr hab. Andrzej Jerzy SZMAJKE

dr hab. Jan Wiktor TKACZYŃSKI

dr hab. Janusz WĘC

dr hab. Urszula Maria ŻYDEK-BEDNARCZUK

nauk medycznych

dr hab. Piotr ARKUSZEWSKI

dr hab. Marek BOLANOWSKI

dr hab. Barbara IDZIOR-WALUŚ

dr hab. Maria Małgorzata KOBAYASHI

dr hab. Tadeusz Faustyn KRZEMIŃSKI

dr hab. Leszek Janusz MISZCZYK

dr hab. Maciej ŚWIĄTKOWSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Jerzy Marian BAŃSKI

dr hab. Szymon Piotr MALINOWSKI

nauk prawnych

dr hab. Jan BIAŁOCERKIEWICZ

dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ

dr hab. Jacek Władysław NAPIERAŁA

dr hab. Kazimierz RAJCHEL

dr hab. Anna Zofia WYROZUMSKA

nauk rolniczych

dr hab. Bogusław Władysław CIEŚLIKOWSKI

dr hab. Wiesław KOPEĆ

dr hab. Janusz Walenty NOWAK

dr hab. Janusz Henryk PODLEŚNY

nauk technicznych

dr hab. Zbigniew BIELECKI

dr hab. Henryk Adam SOBCZUK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Stanisław BIELECKI

ks. dr hab. Jan GÓRSKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Arkadiusz Bernard ORZECHOWSKI

dr hab. Jerzy ROLA