Monitor Polski

M.P.2005.21.314

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 stycznia 2005 r.
o nadaniu tytułu profesora

nr 115-1-05

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Elżbieta WYROBA

nauk chemicznych

dr hab. Jarosław POLAŃSKI

dr hab. Małgorzata Anna ZAGÓRSKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Krystyna Maria GUTKOWSKA

dr hab. Kornelia Marta KARCZ

dr hab. Wiesław KOWALCZEWSKI

dr hab. Eugeniusz KRZEMIEŃ

dr hab. Jan TURYNA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Marek MIROWSKI

nauk fizycznych

dr Marek Artur ABRAMOWICZ

dr hab. Ryszard HORODECKI

dr hab. Grzegorz KARWASZ

dr hab. Tadeusz Krzysztof KOPEĆ

nauk humanistycznych

dr hab. Krzysztof TARKA

nauk matematycznych

dr hab. Alexander BENDIKOV

nauk medycznych

dr hab. Stanisława Zyta GRABOWSKA

dr hab. Tomasz Jan KOSTKA

dr hab. Grażyna ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA

dr hab. Beata ŚPIEWANKIEWICZ

nauk o Ziemi

dr hab. Grażyna Maria CEGLARSKA-STEFAŃSKA

nauk rolniczych

dr hab. Marek Grzegorz CIERACH

dr hab. Edmund Grzegorz DULCET

dr hab. Marek Andrzej MEDEYSKI

dr hab. Stanisław Tadeusz PODSIADŁOWSKI

dr hab. Ewa Magdalena ZIMNOCH-GUZOWSKA

nauk technicznych

dr hab. Janusz BADUR

dr hab. Wojciech Jan DĄBROWSKI

dr hab. Marian Antoni KAMIŃSKI

dr hab. Marian Antoni PARTYKA

dr hab. Krzysztof Janusz ZDUNEK

dr hab. Henryk Ludwik ZOBEL

nauk weterynaryjnych

dr hab. Zbigniew Janusz GRĄDZKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Antoni GREF

sztuk teatralnych

Agnieszka Maria MANDAT