Nadanie statutu Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Monitor Polski

M.P.1994.14.109

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 21 lutego 1994 r.
w sprawie nadania statutu Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1), po zasięgnięciu opinii organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), zarządza się, co następuje:
Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT RADY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Rada Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwana dalej "Radą Funduszu", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2.
Rada Funduszu jest organem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem".
§  3.
Siedzibą Rady Funduszu jest m. st. Warszawa.
§  4.
Rada Funduszu używa pieczęci z napisem "Rada Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".
§  5.
Realizując zadania określone w ustawie Rada Funduszu:
1)
udziela kierownikowi Urzędu Pracy oraz kierownikom wojewódzkich urzędów pracy upoważnień do reprezentowania Funduszu na zewnątrz,
2)
podejmuje uchwały w zakresie związanym z realizacją uprawnień przewidzianych w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy,
3)
podejmuje uchwały w sprawie zmian w statucie i uchwalania nowego statutu,
4)
podejmuje uchwały w zakresie uprawnień nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Funduszu.
§  6.
Funkcje nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu realizowane są w szczególności przez podejmowanie uchwał w sprawach:
1)
zatwierdzenia projektu planu finansowego Funduszu, przygotowywanego przez kierownika Urzędu Pracy, oraz sprawozdań z wykonania tego planu,
2)
dokonywania okresowych ocen działalności Funduszu i wykorzystania jego środków, w szczególności badania sposobu zaspokajania roszczeń pracowniczych określonych w ustawie,
3)
kontroli realizacji działań dotyczących zwrotu Funduszowi wypłaconych świadczeń,
4)
kontroli sposobu lokowania i wykorzystywania nadwyżek bilansowych środków Funduszu.
§  7.
Przewidziane w § 6 uprawnienia kontrolne Rady Funduszu są realizowane przez członków Rady Funduszu, działających jednoosobowo lub w odpowiednich zespołach, także z udziałem ekspertów z głosem doradczym. Zadania, liczebność oraz skład zespołów określa każdorazowo Rada Funduszu. Wyniki przeprowadzonych kontroli przedstawia się na posiedzeniu Rady Funduszu.
§  8.
O stwierdzonych uchybieniach w realizacji zadań związanych z obsługą Funduszu Rada Funduszu niezwłocznie informuje Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, przedstawiając propozycje stosowanych rozwiązań.
§  9.
Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w § 8, Rada Funduszu może, w przypadku gdy uchybienia związane są z wykonywaniem zadań i reprezentacją Funduszu, cofnąć upoważnienie do reprezentowania Funduszu na zewnątrz, udzielone kierownikowi Urzędu Pracy lub kierownikom wojewódzkich urzędów pracy. Cofnięcie upoważnienia może nastąpić jedynie po uprzednim zawiadomieniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o przyczynach uzasadniających cofnięcie upoważnienia.

Rozdział  2

Skład i kadencja Rady Funduszu

§  10.
Rada Funduszu składa się z 6 członków.
§  11.
Członków Rady Funduszu powołuje na czteroletnie kadencje, zgodnie z art. 15 ust. 3, 4 i 6 ustawy, Minister Pracy i Polityki Socjalnej:
1)
w dwóch trzecich z przedstawicieli organizacji pracodawców,
2)
w jednej trzeciej z przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników objętych działaniem ustawy.
§  12.
Każda z organizacji, o których mowa w § 11, zgłasza Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej od dwóch do czterech kandydatów na członka Rady Funduszu. Zgłoszenie powinno obejmować informację dotyczącą statusu zawodowego kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Funduszu.
§  13.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej może, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy, odwołać członka Rady Funduszu:
1)
z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Funduszu, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej organizacji pracodawców lub organizacji związkowej,
2)
na wniosek organizacji, która zgłosiła kandydaturę odwoływanego członka.
§  14.
W razie odwołania członka Rady Funduszu, Minister Pracy i Polityki Socjalnej powołuje jednocześnie na jego miejsce inną osobę, z zachowaniem zasad przewidzianych w § 11 i 12.
§  15.
Członek Rady Funduszu może ustąpić z tej funkcji, składając Radzie Funduszu pisemne oświadczenie.
§  16.
W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Funduszu, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości w tej sprawie powołuje na jego miejsce inną osobę z zachowaniem zasad przewidzianych w § 11 i 12.

Rozdział  3

Organizacja pracy Rady Funduszu

§  17.
Posiedzenia Rady Funduszu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
§  18.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Funduszu z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej lub na wniosek 1/3 członków Rady Funduszu, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
§  19.
Przewodniczący Rady Funduszu zawiadamia członków Rady Funduszu, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz kierownika Urzędu Pracy o dacie, miejscu i godzinie oraz porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Funduszu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Minister Pracy i Polityki Socjalnej i kierownik Urzędu Pracy mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Funduszu.
§  20.
Obradami na posiedzeniach kieruje Przewodniczący Rady Funduszu, a w razie jego nieobecności - wybrany członek Rady Funduszu.
§  21.
Rada Funduszu zajmuje stanowiska w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 31.
§  22.
Do ważności uchwał wymagane jest pisemne zawiadomienie, w terminie przewidzianym w § 19, wszystkich członków Rady Funduszu o dacie, miejscu i godzinie oraz porządku obrad posiedzenia.
§  23.
Uchwały Rady zapadają:
1)
w sprawach określonych w art. 15 ust. 8 i art. 18 ust. 2 ustawy - większością 3/4 głosów członków Rady Funduszu,
2)
w pozostałych sprawach - większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Funduszu.
§  24.
Jeżeli przy zastosowaniu zasad głosowania przewidzianych w § 23 potrzebna do ważności uchwały większość nie stanowi liczby całkowitej, zaokrągla się ją zawsze w górę.
§  25.
Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Funduszu. Uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Funduszu, na którym zostały podjęte.
§  26.
Z posiedzenia Rady Funduszu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
1)
datę i miejsce posiedzenia,
2)
informację Przewodniczącego Rady Funduszu o prawidłowym trybie zwołania posiedzenia,
3)
imiona i nazwiska członków Rady Funduszu obecnych na posiedzeniu, a także innych uczestniczących w nim osób, z podaniem pełnionych przez nie funkcji,
4)
porządek obrad,
5)
przebieg dyskusji nad poszczególnymi sprawami,
6)
wynik głosowania nad uchwałami oraz sposób jego przeprowadzenia.

Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Funduszu.

§  27.
Na posiedzenia Rady Funduszu mogą być zapraszani przedstawiciele organizacji, organów i instytucji zajmujących się problematyką będącą przedmiotem obrad.
§  28.
Rada Funduszu może powoływać ze swojego grona zespoły dla przygotowania poszczególnych spraw.
§  29.
Pierwsze posiedzenie Rady Funduszu zwołuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§  30.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej kieruje pierwszym posiedzeniem Rady Funduszu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Funduszu.
§  31.
Na pierwszym posiedzeniu Rada Funduszu wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, na kadencję Rady Funduszu, Przewodniczącego Rady Funduszu. W tym samym trybie może nastąpić odwołanie Przewodniczącego Rady Funduszu. W przypadkach, o których mowa w § 13 i 16, Rada Funduszu wybiera na najbliższym posiedzeniu nowego Przewodniczącego Rady Funduszu.
§  32.
Do zadań Przewodniczącego Rady Funduszu należy w szczególności kierowanie pracami Rady Funduszu, reprezentowanie jej na zewnątrz, zwoływanie posiedzeń Rady Funduszu oraz kierowanie ich obradami.
§  33.
Na pierwszym posiedzeniu Rada Funduszu podejmuje uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Urzędu Pracy oraz kierowników wojewódzkich urzędów pracy do reprezentowania Funduszu na zewnątrz. Uchwałę wykonuje Przewodniczący Rady Funduszu w drodze udzielenia - w formie aktu notarialnego - imiennych pełnomocnictw ogólnych kierownikowi Urzędu Pracy oraz kierownikom wojewódzkich urzędów pracy. Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do ustanowienia dalszych pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
§  34.
W przypadkach gdy reprezentowanie Funduszu będzie tego wymagać, Rada Funduszu podejmie uchwałę upoważniającą kierownika Urzędu Pracy lub kierowników wojewódzkich urzędów pracy do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Wykonanie uchwały w drodze udzielenia pełnomocnictwa szczególnego, nastąpi w sposób przewidziany w § 33.
§  35.
Postanowienia § 33 stosuje się odpowiednio w przypadkach zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika Urzędu Pracy i kierowników wojewódzkich urzędów pracy.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  36.
Obsługę biurową oraz środki techniczne związane z działalnością Rady Funduszu zapewnia Urząd Pracy.
§  37.
Udokumentowane koszty i wydatki związane z uczestnictwem w pracach Rady Funduszu zostaną każdorazowo pokryte ze środków, o których mowa w art. 12 ust. 6 ustawy. Uchwały w tym zakresie podejmuje Rada Funduszu w porozumieniu z kierownikiem Urzędu Pracy.