Monitor Polski

M.P.2017.583

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UMOWA
o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy,
podpisana w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Rząd Republiki Związku Mjanmy kierując się pragnieniem wsparcia rozwoju gospodarczego i dobrobytu Republiki Związku Mjanmy oraz pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Związku Mjanmy postanowiły, co następuje:
Artykuł  1

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Kredytodawcą", udzieli Rządowi Republiki Związku Mjanmy, zwanemu dalej "Kredytobiorcą", kredytu w wysokości nieprzekraczającej 50 mln EUR (słownie: pięćdziesiąt milionów euro), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie projektów w dziedzinie przeciwpożarowej i ratowniczej w Republice Związku Mjanmy. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100% (słownie: sto procent) wartości kontraktów na dostawę towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Związku Mjanmy.

Artykuł  2
1.  Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach niniejszej Umowy uważa się za zgodne z regulacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, zwanym dalej "Porozumieniem", i w innych właściwych dokumentach OECD. Zgodnie z tymi regulacjami poziom koncesjonowania pomocy wiązanej wyniesie minimum 50%.
2.  Kredytobiorca wykorzysta Kredyt zgodnie z regulacjami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i w przypadku wniosku Kredytodawcy zapewni Kredytodawcy swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wymienionymi regulacjami OECD.
3.  Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i kontrakty do finansowania w ramach Kredytu zgodnie z procedurami zawartymi w Porozumieniu. W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub poszczególnych kontraktów finansowanych na podstawie niniejszej Umowy z postanowieniami Porozumienia, kontrakty nie będą finansowane w ramach niniejszej Umowy, bez względu na fakt, że poszczególne kontrakty w ramach projektów zostały zaakceptowane przez Kredytodawcę i Kredytobiorcę zgodnie z Artykułem 3.
4.  Kredytodawca i Kredytobiorca poinformują przedsiębiorców w Państwie Kredytodawcy i Kredytobiorcy wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
Artykuł  3
1.  Kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 11.04.2017 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy".
2.  Kontrakty, o których mowa w Artykule 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", i importerów z Republiki Związku Mjanmy w terminie roku po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy.
3.  Wybór przez Kredytobiorcę polskich przedsiębiorców realizujących projekty do finansowania w ramach Kredytu będzie zgodny z obowiązującymi w Republice Związku Mjanmy przepisami prawa, w tym regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych.
4.  Wszystkie projekty i kontrakty do finansowania Kredytem będą akceptowane zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa Kredytodawcy i Kredytobiorcy.
5.  Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Kredytodawcę i Kredytobiorcę zgodnie z następującą procedurą:
1) Ministerstwo Planowania i Finansów Republiki Związku Mjanmy poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego wybranego kontraktu przez właściwe władze Republiki Związku Mjanmy;
2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Ministerstwu Planowania i Finansów Republiki Związku Mjanmy pisemną akceptację kontraktu;
3) kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Planowania i Finansów Republiki Związku Mjanmy;
4) procedura akceptacyjna nie powinna przekroczyć 45 dni dla Kredytodawcy i 45 dni dla Kredytobiorcy.
6.  Kredytodawca i Kredytobiorca mogą dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów, w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno-prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz regulacji OECD.
Artykuł  4
1.  Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów podpisanych i realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane przez Kredytodawcę, reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej w PLN, stosownie do warunków kontraktów.
2.  Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w EUR.
3.  Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Związku Mjanmy w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych państw bez pisemnej zgody Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach danego kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Kredytodawca i Kredytobiorca mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np świadectw pochodzenia.
Artykuł  5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z banku upoważnionego przez Kredytobiorcę do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł  6
1.  Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Kredytobiorcę na rzecz Kredytodawcy będzie następowała w 110 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w EUR każdego 15 lutego i 15 sierpnia danego roku, po upływie 5 lat okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2.  Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 5 lat okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.
Artykuł  7
1.  Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,15% (słownie: zero przecinek piętnaście procent) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2.  Odsetki będą płatne w EUR, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 lutego i 15 sierpnia danego roku.
3.  Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.  Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).
5.  W przypadku gdyby Kredytobiorca nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2% (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
6.  W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.
Artykuł  8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych niniejszą Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł  9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w państwie, poprzez które płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym państwie są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł  10
1.  W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Kredytodawcy, otworzy w swoich księgach rachunek w EUR na imię banku upoważnionego do obsługi Kredytu przez Kredytobiorcę o nazwie "Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Związku Mjanmy" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Bank, działający w imieniu Kredytobiorcy, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego i bank upoważniony do obsługi Kredytu przez Kredytobiorcę zawrą, w możliwie najkrótszym czasie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
Artykuł  11
1.  Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim Państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.  Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych ze spłatami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim Państwie poza Kredytem.
3.  Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Związku Mjanmy.
Artykuł  12

Wszelkie rozbieżności między Kredytodawcą a Kredytobiorcą, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Kredytodawcą i Kredytobiorcą.

Artykuł  13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie pisemnie w formie Aneksu, który będzie jej integralną częścią. Aneks wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 niniejszej Umowy.

Artykuł  14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł  15

Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez Kredytodawcę i Kredytobiorcę zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Nay Pyi Taw dnia 11.04.2017, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, mjanmańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.