Mianowanie na stopień oficerski generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2023.959

Akt indywidualny
Wersja od: 7 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady

nr 112.61.2023

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 140 ust. 1 w związku z art. 137 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 sierpnia 2023 r. niżej wymieniony funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianowany zostaje na stopień generała brygady: