Mianowanie na stopień generała dywizji.

Monitor Polski

M.P.2017.236

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.3.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8b w związku z ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję pośmiertnie na stopień generała dywizji: generała brygady Janusza BROCHWICZ-LEWIŃSKIEGO s. Stanisława r. 1920.