Monitor Polski

M.P.2017.400

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.15.2017

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8b w związku z ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję pośmiertnie na stopień generała brygady: pułkownika Alfonsa MAĆKOWIAKA s. Wiktora r. 1916.