Monitor Polski

M.P.2016.1218

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2016 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)

Przekład

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. SEKCJA PIERWSZA: Definicje

2. SEKCJA DRUGA: Cel i Zakres

3. SEKCJA TRZECIA: Postanowienia Ogólne

4. SEKCJA CZWARTA: Zakres Odpowiedzialności

4.1. Państwo Gospodarz

4.2. NATO

5. SEKCJA PIĄTA: Ustalenia Finansowe

6. SEKCJA SZÓSTA: Ustalenia Prawne

7. SEKCJA SIÓDMA: Ochrona Informacji Niejawnych

8. SEKCJA ÓSMA: Rozstrzyganie Sporów

9. SEKCJA DZIEWIĄTA: Język i Interpretacja

10. SEKCJA DZIESIĄTA: Zawarcie Porozumienia, jego Zmiana i Wypowiedzenie

PODPISY

ZAŁĄCZNIKA: Dokumenty odniesienia

ZAŁĄCZNIK B: Dyslokacja NFIU

ZAŁĄCZNIK C: Przykładowa Nota o Przystąpieniu

WSTĘP

Ministerstwo Obrony Republiki Bułgarii i Ministerstwo Obrony Republiki Estońskiej i Ministerstwo Obrony Republiki Łotewskiej i Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej i Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii i Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE), nazywani dalej Uczestnikami:

MAJĄC NA WZGLĘDZIE postanowienia Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., a w szczególności artykułu 3 i 5 tego Traktatu;

MAJĄC NA WZGLĘDZIE postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA);

MAJĄC NA WZGLĘDZIE Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Protokół Paryski) oraz jego obecne i przyszłe Umowy Uzupełniające uzgodnione między państwami NATO i Naczelnymi Dowództwami;

POWOŁUJĄC SIĘ na Konwencję między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącą Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego, sporządzoną w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. oraz jej obecne i przyszłe nowelizacje;

POWOŁUJĄC SIĘ na Deklarację Szczytu w Walii z 5 września 2014 r., gdzie Członkowie NATO zgodzili się na opracowanie Planu Wzmocnienia NATO (RAP), który zawiera środki niezbędne do podjęcia przez Sojusz mające na celu odpowiedź na zmianę środowiska bezpieczeństwa na granicach Europy i w ich pobliżu;

BIORĄC POD UWAGĘ, że prace nad zawarciem Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii a Ministerstwami Obrony Narodowej "innych uczestników" i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił W Europie (SHAPE) dotyczące ustanowienia, funkcjonowania, obsady, finansowania, administracji i wsparcia dla Dowództwa Międzynarodowej Dywizji Południowy - Wschód (HQ MND-SE) przewidziane są na Szczyt NATO 2016 w Warszawie;

UZNAJĄC, że jakakolwiek przyszła kontrybucja do NFIU dokonywana przez Partnerów NATO będzie podlegać zatwierdzeniu przez NAC;

ORAZ W UZNANIU potrzeb państw NATO goszczących NFIU na swoim terytorium oraz potrzeb SHAPE;

UCZESTNICY ZAWARLI NASTĘPUJĄCE POROZUMIENIE:

Poniższe definicje dotyczą niniejszego MOU oraz dokumentów powstałych w jego następstwie:
1.1 Działania Wojskowe NATO. Działania militarne NATO uwzględniające operacje, ćwiczenia, szkolenia, eksperymenty operacyjne i podobne działania lub też prowadzenie przez siły misji strategicznych, operacyjnych, taktycznych, wspierających, szkoleniowych i administracyjnych; proces prowadzenia działań bojowych, w tym ataku, przemieszczenia, zaopatrywania i manewrowania, potrzebnych do osiągnięcia celów bitwy lub kampanii.

Uwzględnia to również wszystkie działania Struktury Dowodzenia NATO (NCS) łącznie ze wsparciem realizowanym przez agencje NATO oraz Strukturę Sił NATO (NFS), organizacje, które zawarły MOU z NATO oraz inne siły i struktury, które są dostępne NATO na stale lub na określony okres;

1.2 Międzynarodowe Dowództwa Wojskowe (IMHQ). Wojskowe organy NATO którym Rada Północnoatlantycka (NAC) przyznała status IMHQ na podstawie procedury określonej w dokumencie C-M(69)22;
1.3 NFIU. Organ wojskowy NATO, aktywowany przez NAC, będący częścią NFS, którego podstawowym zadaniem jest umożliwienie natychmiastowego przerzutu Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF) i innych elementów Sił Odpowiedzi NATO (NRF) pozostających w wysokiej gotowości;
1.4 Państwa Uczestniczące (CN). Do CN zalicza się tych Uczestników i inne państwa, w tym IMHQ lub ich elementy i inne organa wojskowe NATO, które wydelegowały personel do obsady NFIU tymczasowo lub na stałe;
1.5 Państwa Gospodarze (HN). Do HN zalicza się:
a) Obecnych Uczestników (wyłączając SHAPE); oraz
b) Te państwa, które w przyszłości zostaną zatwierdzone przez NAC do goszczenia NFIU oraz przystąpienia do niniejszego MOU zgodnie z paragrafem 10.5;
1.6 Fundusze Wspólne NATO. Fundusze zapewniane przez NATO i dostępne po zatwierdzeniu przez budżet NATO dla Wspólnych Kosztów NATO powstałych podczas prowadzenia Działań Wojskowych NATO, związanych z celem i zakresem niniejszego MOU;
1.7 Nota o Przystąpieniu (NOJ). Dokument poprzez który państwo staje się Uczestnikiem niniejszego MOU;
1.8 HQ MNC-NE. Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego zapewnia stała obecność NATO w północno-wschodniej strefie odpowiedzialności (AOR) Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR), dedykowane do realizacji operacji wynikających z art. 5 Traktatu. Pod przewodnictwem trzech państw wiodących, HQ MNC-NE jest gotowym operacyjnie dowództwem sprawującym Dowodzenie i Kierowanie (C2) nad przypisanymi mu NFIU, zdolnym do sprawowania Kontroli Operacyjnej (OPCON) dla przerzuconych VJTF/NRF lub ich elementami, na polecenie SACEUR, wspierającym Wspólną Świadomość Sytuacyjną NATO we wszystkich dziedzinach, koordynującym i wspierającym implementację Środków Wzmocnienia w północno-wschodnim rejonie Sojuszu;
1.9 HQ MND-SE. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód, to Dowództwo wysokiej gotowości szczebla dywizji, zlokalizowane w Bukareszcie (Rumunia) przeznaczone do prowadzenia statycznych i mobilnych działań z zakresu OPCON nad przypisanymi NFIU. HQ MND-SE koordynuje i wspiera wielonarodowe ćwiczenia i szkolenia we wskazanych państwach, wspiera obecnie wykorzystywane Środki Wzmocnienia i zapewnia obraz sytuacyjny poprzez łączników funkcjonujących przy NFIU. NAC zachowuje prawo do przekształcenia HQ MND-SE w Połączone Dowództwo szczebla korpusu;
1.10 Element Sił (FE). Jednostka umożliwiająca przerzut VJTF i innych elementów NRF, które mogą być podległe NFIU w ustalonym okresie wykonywania określonych zadań.
1.11 Jeżeli znaczenie danego terminu nie zostało zawarte w niniejszym MOU, Słownik Terminów i Definicji NATO APP-6 będzie stanowił źródło ogólnie przyjętych definicji dla terminów użytych w niniejszym MOU.

SEKCJA  DRUGA

CEL I ZAKRES

2.1 Celem niniejszego MOU jest sprecyzowanie szczególnych warunków oraz uwarunkowań, w ramach których NFIU będzie ustanowione, będzie funkcjonować oraz będzie wspierane w czasie pokoju, kryzysu, konfliktu i wojny.
2.2 Przepisy niniejszego MOU mają zastosowanie do tych Działań Wojskowych NATO, które bezpośrednio dotyczą ustanowienia, funkcjonowania oraz wsparcia NFIU.
2.3 Niniejsze MOU oraz późniejsze dokumenty będą stanowić podstawę dla ustanowienia, funkcjonowania oraz wsparcia NFIU.

SEKCJA  TRZECIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 NFIU są aktywowane decyzją NAC jako Międzynarodowe Dowództwa Wojskowe zgodnie z procedurą zawartą w dokumencie C-M(69)22. NFIU ma prawo do posiadania własnej pieczęci, odznaki i flagi, zgodnie z przepisami NATO.
3.2 Zasady regulujące NFIU są następujące: połączone w naturze i odpowiedzialności, przyłączone do - w odniesieniu do możliwego wspólnego administrowania i usług operacyjnych - właściwego dowództwa HN (HN HQ) - istniejącego HN HQ lub odpowiedniej jednostki, międzynarodowe, widoczne, stałe, wymagane przez i utworzonemu na wniosek HN.
3.3 Zasadnicze zadania NFIU będą określone w wytycznych politycznych NAC i dyrektywach SACEUR.
3.4 Każdy uczestnik zawrze z innymi państwami NATO porozumienia wskazane w AJP - 4.5 (B). W celu właściwego wykonywania zadań przez NFIU, Uczestnicy mogą zawrzeć inne porozumienia, które uznają za potrzebne.
3.5 NFIU otrzyma strukturę odpowiadającą ogólnym wymogom funkcjonalnym, która uwzględni specyfikę poszczególnych HN lub uwarunkowania regionalne.
3.6 NFIU otrzyma strukturę, która umożliwi właściwą integrację zdolności Sojuszu, włączając w to Środki Wzmocnienia do Działań Militarnych NATO. NFIU usprawni koordynację planowania i doradzania, jak również zapewni szczegółowe wsparcie w celu umożliwienia realizacji działań w ramach Readiness Action Plan (RAP). Struktura NFIU będzie odpowiednia do realizacji zadań w warunkach wysokiej dynamiki działań wymaganej przez planowanie wyprzedzające, rutynowe kontakty i przygotowanie oraz wsparcie dla zaaprobowanych przez NAC działań dotyczących bazowego wzmocnienia.
3.7 Obsada personalna będzie spełniania specyficzne wymagania każdego HN i różniła się pomiędzy poszczególnymi NFIU.
3.8 Obsada personalna stałej struktury każdego NFIU będzie odzwierciedlać wspólny wkład, z przybliżonym pięćdziesięcioprocentowym podziałem pomiędzy poszczególnymi HN a innymi CN, jako struktura połączona, zgodna z zasadami w pełni zintegrowanej, spójnej i powiązanej całości.
3.9 Stosownie do obowiązujących umów międzynarodowych, personel NFIU i członkowie rodzin tego personelu otrzymają dostęp do udogodnień HN jak również wszystkich obszarów wsparcia w obszarze zabezpieczenia socjalno-bytowego oraz wypoczynku, na tych samych zasadach jak personel wojskowy HN i członkowie rodzin tego personelu.
3.10 Zautomatyzowane narzędzia zarządzania personelem będą użyte do zarządzania personelem NFIU i kontroli nad nim. Karty indentyfikacyjne NATO będą wydawane zgodnie z procedurami SHAPE.
3.11 W celu osiągnięcia standardów i zdolności NATO niezbędnych do wdrożenia RAP, Agencje NATO będą włączone w proces wdrażania oraz funkcjonowanie NFIU. Wsparcie takie będzie się odbywać w oparciu o porozumienia między właściwymi Agencjami NATO a wskazanymi przez Uczestnika podmiotami.
3.12 Ustanowienie i wdrożenie NFIU będzie koordynowane między HN i SACEUR oraz będą wymagać zgody NAC. Dotyczyć to będzie zmiany lokalizacji i struktury organizacyjnej NFIU. Wykaz lokalizacji NFIU jest określony w Załączniku B.

SEKCJA  CZWARTA

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1 Państwo Gospodarz
4.1.1 W celu umożliwienia NFIU realizowania jego zadań, Państwo Gospodarz zapewni infrastrukturę, pomieszczenia i ochronę dla rozmieszczonego na jego terytorium NFIU zgodnie z Planami Implementacji i zatwierdzonymi przez NAC Minimalnymi Wymaganiami Wojskowymi (MMR) dla NFIU. Zostanie to uregulowane w przyszłym Porozumieniu Wsparcia Bazy (BSA).
4.1.2 Każdy HN ureguluje relację NFIU na swoim terytorium z FE, mając na uwadze prerogatywy i wymagania SACEUR w zakresie C2, zgodnie z paragrafem 4.2.5 MOU.
4.2 NATO
4.2.1 SACEUR będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór nad NFIU w celu koordynacji oraz utrzymania takich samych standardów. Odpowiedzialność ta będzie wykonywana poprzez Dowodzenie Operacyjne (OPCOM).
4.2.2 SACEUR umożliwi zrównoważony proces międzynarodowego formowania sił dla NFIU.
4.2.3 SACEUR zapewni, że ustalenia dotyczące wzmocnienia NFIU personelem NCS będą stosowane. Zmiany w strukturze organizacyjnej lub obsadzie/etatach w NFIU będą uzgodnione między SACEUR a państwami NATO, na wniosek NFIU. Proces formowania sił będzie realizowany zgodnie z wytycznymi SACEUR.
4.2.4 SACEUR zapewni, w możliwym zakresie, że dokumenty wynikające z niniejszego MOU wskażą typ, ilość i jakość wsparcia dla działań militarnych NATO związanych z NFIU. SACEUR zapewni, możliwie szybko, informację uzupełniającą niezbędną dla działań planistycznych HN. SACEUR z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje HN o wszelkich zmianach warunków i zaproponuje właściwe zmiany w dokumentach wynikających z niniejszego MOU.
4.2.5 SACEUR użyje swoich uprawnień w zakresie dowodzenia, wskazanych w uregulowaniach dotyczących C2, w stosunku do utworzonego na stałe NFS, w celu ustanowienia lub ułatwienia wdrożenia relacji dowodzenia dla NFIU i FE.
4.2.6 SACEUR ma główną odpowiedzialność za całościowy nadzór nad NFIU i ta odpowiedzialność będzie wykonywana poprzez Kontrolę Operacyjną (OPCON).
4.2.7 SACEUR wyznaczy władze, którym przekaże swoje uprawnienia w zakresie Kontroli Operacyjnej (OPCON) nad poszczególnymi NFIU. SACEUR może zmienić C2 nad NFIU zgodnie z Końcowa Koncepcją NFIU.
4.2.8 SACEUR będzie uczestniczył w koordynacji zawierania porozumień z Agencjami NATO w celu wsparcia NFIU HQ lub jakichkolwiek Działań Wojskowych NATO związanych z celem i zakresem MOU.
4.2.9 SACEUR będzie koordynował z CN następujące kwestie w celu:
a) Zapewnienia przez CN niezbędnego personelu zatwierdzonego dla NFIU;
b) Potwierdzenia posiadania przez CN wystarczających procedur w celu zapewnienia przestrzegania przez personel CN, przydzielony do NFIU, procedur ustanowionych w Dyrektywie ACO 45.1 w odniesieniu do dyscypliny i obowiązków narodowych;
c) Potwierdzenia przyznania właściwym Starszym Przedstawicielom Narodowym (SNR) CN lub ich delegatom wszelkiej władzy wynikającej z prawa krajowego wobec personelu ich narodowości;
d) Zapewnienia przestrzegania przez personel CN przepisów wydawanych przez Dowódcę NFIU;
e) Zapewnienie, że CN nie wycofa z NFIU swojego oddelegowanego na stałe personelu do czasu zapewnienia właściwie przeszkolonych zmienników w celu zapewnienia gotowości operacyjnej i efektywności NFIU, wynikającej z RAP.

SEKCJA  PIĄTA

USTALENIA FINANSOWE

5.1 Każde HN jest odpowiedzialne za pokrycie kosztów utworzenia, wsparcia oraz działania NFIU, które znajduje się na jego terytorium, z wyjątkiem wydatków podlegających pokryciu przez inne CN i Wspólne Finasowanie NATO, zgodnie z decyzjami NAC.
5.2 HN nie jest odpowiedzialne za wydatki związane z personelem innych CN przydzielonym do NFIU, członków rodzin tego personelu, włączając w to:
a) Jakiekolwiek wydatki na podróże, w tym, transport, zakwaterowanie, diety i inne wydatki płatne zgodnie z przepisami CN;
b) Opłaty za szkolenia i edukację oraz inne wydatki z tym powiązane;
c) Wydatki związane z reprezentacją CN i administrowaniem personelem CN, jak również wydatki personelu CN na zakwaterowanie w HN.
5.3 Zgodnie z niniejszym MOU HN nie jest także odpowiedzialny za koszty związane z:
a) Systemami informatycznymi i łączności wymaganymi przez CN.
b) Jakąkolwiek infrastrukturą i wyposażeniem wymaganymi przez CN, włączając w to budynki, infrastrukturę sportową i wypoczynkową lub jakiekolwiek koszty utrzymania tej infrastruktury i wyposażenia.
5.4 Środki zapewnianie przez NH będą kontrolowane zgodnie z procedurami HN w zakresie finansów i księgowości.
5.5 Środki przyznane ze wszelkich źródeł NATO będą wydatkowane i zaksięgowane zgodnie z Przepisami Finansowymi NATO i będą przedmiotem audytu Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN).

SEKCJA  SZÓSTA

USTALENIA PRAWNE

6.1 Zapisy niniejszego MOU dotyczą czasu pokoju, kryzysu, konfliktu i wojny.
6.2 Status, przywileje i immunitety oraz zwolnienia podatkowe NFIU, jego personelu i członków rodzin tego personelu będą ustalone zgodnie z Protokołem Paryskim oraz jego umowami uzupełniającymi i NATO SOFA, włączając w to wszelkie powiązane umowy uzupełniające zawarte w związku z NATO SOFA.

SEKCJA  SIÓDMA

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

7.1 Wszelkie informacje dostarczane przez CN innym podmiotom i wszelkie informacje wytworzone przez CN zachowają oznaczenia wytwórcy dokumentu z klauzulą tajności i wskazaniem możliwości udostępnienia NATO lub innemu podmiotowi. Niniejsze MOU nie zmienia wymagań w zakresie posługiwania się takimi informacjami i ich bezpieczeństwem.
7.2 Informacje niejawne wytworzone w NFIU są, co do zasady, informacjami NATO i będą oznaczane i dystrybuowane zgodnie z Politykami i Dyrektywami Związanymi z zarządzaniem informacją, Planem Implementacji NFIU oraz MMR dla NFIU.
7.3 W przypadku wycofania się Uczestnika lub rozwiązania niniejszego MOU, wszystkie informacje niejawne, których dotyczą przepisy niniejszej sekcji będą nadal chronione przez obecnych i byłych Uczestników, zgodnie z Politykami i Dyrektywami NATO związanymi z zarządzaniem informacją.
7.4 NFIU i jego bezpośrednie dowództwo NFS otrzyma wsparcie kontrwywiadowcze (CI) z Sojuszniczego Dowództwa Kontrwywiadowczego ACO (ACCI).
7.5 NFIU zgłosi do ACCI i do Punktu Kontaktowego ACCI we właściwej komórce HN, każdy incydent, który może być powiązany z terroryzmem, szpiegostwem, sabotażem lub działalnością wywrotową (TESS). ACCI będzie ściśle współpracować z personelem bezpieczeństwa NFIU i SHAPE w celu zapewnienia właściwej oceny i zbadania jakiegokolwiek incydentu wymagającego wsparcia CI.

SEKCJA  ÓSMA

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1 Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszego MOU będą rozstrzygane poprzez negocjacje i konsultacje między Uczestnikami na najniższym możliwym poziomie i nie będą przekazywane do rozstrzygnięcia jakiemukolwiek międzynarodowemu trybunałowi lub stronie trzeciej.

SEKCJA  DZIEWIĄTA

JĘZYK I INTERPRETACJA

9.1 Niniejsze MOU zostanie podpisane w siedmiu oryginalnych egzemplarzach w języku angielskim, z których jeden będzie przechowywany w SHAPE, a pozostałe w poszczególnych HN. SHAPE sporządzi poświadczone kopie niniejszego MOU dla innych państw NATO, na ich wniosek.
9.2 Język angielski będzie używany w komunikacji związanej z zapewnieniem usług i wsparciem w sprawach, w których NFIU i jego personel są zaangażowani w związku z wykonywaniem niniejszego MOU oraz dokumentów powstałych w jego następstwie.
9.3 Dokumenty powstałe w następstwie niniejszego MOU będą sporządzane w języku angielskim, który będzie stanowił podstawę ich wykładni. W przypadku przetłumaczenia dokumentu powstałego w następstwie niniejszego MOU na inny język, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

SEKCJA  DZIESIĄTA

ZAWARCIE POROZUMIENIA, JEGO ZMIANA I WYPOWIEDZENIE

10.1 Niniejsze MOU wejdzie w życie dla wszystkich sygnatariuszy z dniem złożenia ostatniego podpisu, z wyjątkiem któregokolwiek HN, który zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury krajowej. Dla takiego HN MOU wejdzie w życie w dniu, w którym HN dostarczy Uczestnikom pisemną notyfikację o zakończeniu procedury krajowej.
10.2 Każdy z Uczestników może wypowiedzieć niniejsze MOU pod warunkiem pisemnego poinformowania pozostałych Uczestników i NAC z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
10.3 Jeżeli Uczestnik inny niż SHAPE wypowie niniejsze MOU, będzie ono obowiązywało nadal w stosunku do pozostałych Uczestników. Niniejsze MOU pozostanie w mocy dla Uczestnika, który je wypowiedział do czasu rozstrzygnięcia kwestii finansowych i prawnych związanych z niniejszym MOU. W przypadku wypowiedzenia złożonego przez SHAPE lub rozwiązania MOU za wspólną, pisemną zgodą wszystkich Uczestników, pozostanie ono w mocy do czasu rozstrzygnięcia kwestii finansowych i prawnych związanych z MOU.
10.4 Niniejsze MOU może być rozszerzone lub zmienione poprzez wyrażaną na piśmie jednomyślną zgodę wszystkich Uczestników, zgodną z polityką NAC związaną z NFIU. Zmiany wejdą w życie z dniem złożenia ostatniej pisemnej zgody. Poświadczone kopie zmienionego MOU będą dostarczane przez SHAPE Uczestnikom i państwom NATO o to wnioskującym. Załączniki A, B i C do niniejszego MOU mogą być zaktualizowane w każdej chwili przez SHAPE na podstawie nowej polityki SHAPE lub NATO i decyzji NAC w sprawie ustanowienia nowych NFIU, co nie będzie uznane za nowelizację zgodnie z niniejszą sekcją.
10.5 Do niniejszego MOU może przystąpić każde państwo NATO zatwierdzone przez NAC jako HN dla NFIU, poprzez wypełnienie NOJ (Załącznik C). NOJ zostanie podpisana przez nowe HN i wszystkich obecnych Uczestników w dwóch oryginałach. SHAPE i nowy Uczestnik zachowają po jednym oryginale. SHAPE zapewni poświadczone kopie NOJ dla Uczestników i państw NATO o to wnioskujących.

Powyższe oznacza osiągnięcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii i Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej i Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej i Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej i Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE), w sprawach wymienionych w niniejszym dokumencie.

ZAŁĄCZNIK A: DOKUMENTY ODNIESIENIA

* CM(69)22 (NR) raport Wojskowego Komitetu Budżetowego wraz z Procedurami Aktywacji i Reorganizacji w Czasie Pokoju Wojskowych Organów NATO i Zasady Przyznawania im Statusu Międzynarodowego i Finasowania Międzynarodowego z 19 maja 1969;
* CM (2002)49 dotyczący "Bezpieczeństwa w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego z 17 czerwca 2002;
* Sojusznicza Połączona Doktryna Wsparcia Państwa Gospodarza wynikająca z APJ 4.5(B) i STANAG 2034 z maja 2013;
* MCM-0001-2015 (NS) gdzie Koncepcja Grup Integracyjnych NATO została zatwierdzona przez Radę Północnoatlantycką zgodnie z PO (2015)0077 +AS1 z 3 lutego 2015;
* MCN-0002-2015 (NS) gdzie ustanowiono stałe rozwiązania w zakresie Dowodzenia i Kierowania dla szczęściu Grup Integracyjnych NATO decyzją Rady Północnoatlantyckiej zgodnie z PO(2015)0077 + AS1 i prerogatywami SACEUR w zakresie Dowodzenia i Kierowania zgodnie z MC-053/3 Rev. i MC-586 z 3 lutego 2015;
* MCM-0103-2015 uwagi MC do Planu Wzmocnienia NATO - raportu postępu ws. Grup Integracyjnych NATO i końcowej koncepcji zatwierdzonej przez Radę Północnoatlantycką zgodnie z PO(2015) 0363 z 23 czerwca 2015;
* MCM-0213-2014 - Memorandum KW NATO zawierające opinię wojskową KW NATO dla Rady Północnoatlantyckiej ws. pięciu pierwszych zadań wynikających z RAP z 28 listopada 2014;
* IMSM-0451-2014 - Memorandum KW NATO zawierające propozycję ustanowienia Grup Integracyjnych NATO (NFIU) jako obecność w czasie Dowodzenia i Kontroli (C2) na terytorium wschodnich sojuszników z 17 września 2014;
* PO(2015)0051 "RPPB Raport na Szczycie NATO w Walii: Plan Wzmocnienia NATO (RAP) - Wstępna Ocena Zasobów" z 23 stycznia 2015;
* PO(2015)0357 "Wpływ Wspólnych Zasobów Finansowych na Plan Wzmocnienia NATO" z 19 czerwca 2015, w którym wspólne finansowanie powinno być rozszerzone na utworzenia Grup Integracyjnych NATO, z 16 czerwca 2015;
* ACO Directive 065-003 - Zasady działania służb kontrwywiadu w ACO (CIPACO) z 13 grudnia 2013;
* AC/0045/001 Zarządzanie i Administrowanie Personelem Wojskowym dla Stanowisk Czasu Pokoju Sojuszniczego Dowództwa Operacji z 13 kwietnia 2015;
* AD/35-D/1040 Wersja 6 Zasady współdzielenia informacji z organizacjami spoza NATO, Udostępnianie Informacji i Danych Wywiadu z organizacjami spoza NATO z 20 grudnia 2010;
* AAP6-06(2013) Słownik Terminów i Definicji NATO (wersja angielska i francuska) z 2013 r.

ZAŁĄCZNIK B: DYSLOKACJA NFIU

1. NFIU dyslokowane w Republice Bułgarii
* Sofia
2. NFIU dyslokowane w Republice Estońskiej
* Tallinn
3. NFIU dyslokowane w Republice Łotewskiej
* Ryga
4. NFIU dyslokowane w Republice Litewskiej
* Wilno
5. NFIU dyslokowane w Rzeczypospolitej Polskiej
* Bydgoszcz
6. NFIU dyslokowane w Rumunii
* Bukareszt

ZAŁĄCZNIK C: PRZYKŁADOWA NOTA O PRZYSTĄPIENIU

NOTA O PRZYSTĄPIENIU

DO UCZESTNICZENIA W

Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącego Grup

Integracyjnych NATO (NFIU)

Minister / Ministerstwo Obrony / Sztab Generalny _________________

ZGADZA SIĘ NA UDZIAŁ JAKO UCZESTNIK W, I PRZESTRZEGAĆ:

Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącego Grup Integracyjnych NATO (NFIU)), które zostało podpisane w .......... dnia .................... .

Oryginał podpisany w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

Z upoważnienia Ministra / Ministerstwa Obrony / Sztabu Generalnego .............................

(Uwaga: tu znajduje się podpis Przystępującego Uczestnika)

Z upoważnienia Ministra / Ministerstwa Obrony / Sztabu Generalnego ......................................

(Uwaga: dodać miejsce na podpis dla wszystkich Uczestników, zgodnie z sekcją 10 MOU)

Data: .....................................

Deklaracja do paragrafu 6.2 Memorandum o Porozumieniu

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że pod pojęciem przywilejów NFIU, ich personelu oraz członków rodzin tego personelu, ustalonych zgodnie z Protokołem Paryskim oraz jego umowami uzupełniającymi i NATO SOFA, o których mowa w paragrafie 6.2 Memorandum o Porozumieniu, rozumie się, że w zakresie dozwolonym przez międzynarodowe i krajowe prawo:
1. Rzeczpospolita Polska nie nałoży podatków, opłat lub podobnych należności na oficjalne działania NFIU dyslokowanych na jej terytorium.
2. Personel pełniący służbę w NFIU, dyslokowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem personelu wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską, będzie uprawniony do ubiegania się o zwrot podatku od zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, stosownie do ograniczeń asortymentowych i ilościowych określonych prawem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym NFIU.
3. Członkowie rodziny personelu pełniącego służbę w NFIU nie posiadają odrębnego uprawnienia do zwolnienia z podatku i ceł oraz do zwrotu podatku od zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług.