Monitor Polski

M.P.1975.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ RADY GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
z dnia 26 lutego 1975 r.
w sprawie maksymalnych okresów kredytowania inwestycji magazynowych realizowanych przez państwowe przedsiębiorstwa handlu środkami produkcji objęte planem centralnym.

Na podstawie § 4 uchwały nr 118 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie gospodarki finansowej oraz zasad kształtowania i gospodarowania funduszem płac w państwowych przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych handlu środkami produkcji objętych planem centralnym (Monitor Polski Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujące maksymalne okresy kredytowania inwestycji magazynowych:
1) polegających na budowie nowych obiektów na - 15 lat,
2) polegających na modernizacji istniejących obiektów na - 10 lat,
3) polegających na zakupie maszyn i urządzeń na - 5 lat.
§  2. Przez maksymalny okres kredytowania inwestycji, o którym mowa w § 1, rozumie się okres od daty przyznania kredytu do terminu jego całkowitej spłaty. Okres ten obejmuje cykl realizacji, okres osiągania projektowanych zdolności magazynowania oraz tę część okresu eksploatacji, w której następuje spłata zaciągniętego kredytu.
§  3. Zarządzenie dotyczy inwestycji magazynowych realizowanych począwszy od dnia 1 stycznia 1975 r. przez przedsiębiorstwa handlu środkami produkcji objęte planem centralnym, w stosunku do których zostaną wprowadzone zasady gospodarki finansowej określone w wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 118 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie gospodarki finansowej oraz zasad kształtowania i gospodarowania funduszem płac w państwowych przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych handlu środkami produkcji objętych planem centralnym (Monitor Polski Nr 20, poz. 120).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.