Monitor Polski

M.P.2018.942

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2011 r.

UMOWA
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r.

Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, zwani dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną";

Uznając współpracę w dziedzinie obronności za kluczowy element bezpieczeństwa i stabilizacji o szczególnym znaczeniu dla współpracy w przekształcaniu, ustanawianiu i ulepszaniu światowego systemu bezpieczeństwa;

Biorąc pod uwagę postanowienia Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.;

Odnotowując Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o statusie ich sił zbrojnych, sporządzoną w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwaną dalej "Umową NATO SOFA";

Potwierdzając fundamentalną rolę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanego dalej "NATO", w zapewnianiu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

Uzgodnili, co następuje:

ARTYKUŁ  1

CEL I ZAKRES NINIEJSZEJ UMOWY

1.  Niniejsza Umowa określa ogólne postanowienia w zakresie współpracy w dziedzinie obronności między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
2.  Współpraca między Umawiającymi się Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona zgodnie z ich kompetencjami, prawami wewnętrznymi, zasadami prawa międzynarodowego, jak również międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.
3.  Współpraca obronna będzie rozwijana w obszarach i formach wyszczególnionych w niniejszej Umowie.
ARTYKUŁ  2

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy wyrażenie:

1) "personel wojskowy" - oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Litewskiej;
2) "personel cywilny" - oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Litewskiej;
3) "Strona wysyłająca" - oznacza Umawiającą się Stronę, która zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wysyła personel wojskowy lub cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Litewskiej;
4) "Strona przyjmująca" - oznacza Umawiającą się Stronę, która zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy przyjmuje personel wojskowy lub cywilny Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Litewskiej.
ARTYKUŁ  3

OBSZARY WSPÓŁPRACY

1.  Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie obejmować w szczególności następujące obszary:
1) wymianę doświadczeń w dziedzinie planowania obronnego;
2) funkcjonowanie sił zbrojnych w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, łącznie z wdrażaniem międzynarodowych traktatów w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
3) ćwiczenia wojskowe;
4) udział w działaniach misji pokojowych i humanitarnych oraz w innych operacjach organizacji międzynarodowych dotyczących wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;
5) organizację sił zbrojnych łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;
6) wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
7) edukację wojskową i szkolenie personelu wojskowego, łącznie z zastosowaniem nowoczesnych pomocy technicznych w procesie kształcenia i szkolenia;
8) bojowe działania poszukiwawczo-ratownicze (CSAR);
9) nauki i prace badawcze w dziedzinie obronności;
10) geografię, kartografię, geodezję, metrologię i meteorologię wojskową;
11) zarządzanie i modernizację uzbrojenia i infrastruktury wojskowej;
12) działania przemysłów obronnych;
13) zastosowanie wojskowych systemów informatycznych oraz wojskowych technologii informatycznych i komunikacyjnych;
14) wymianę informacji między zautomatyzowanymi systemami dowodzenia;
15) wymianę informacji na temat sytuacji radiolokacyjnej;
16) ochronę środowiska związaną z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku działań jednostek wojskowych;
17) zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń, uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
18) medycynę wojskowa;
19) prawo i ekonomię w dziedzinie obronności;
20) historię wojskowości;
21) działania kulturalne, sportowe i turystyczne;
22) inne obszary, stosownie do uzgodnień.
2.  Szczegółowe kwestie odnoszące się do współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach i porozumieniach.
ARTYKUŁ  4

FORMY WSPÓŁPRACY

1.  Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie realizowana, w szczególności, w następujących formach:
1) oficjalnych wizyt i spotkań Umawiających się Stron i ich przedstawicieli;
2) wymiany doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) konsultacji polityczno-wojskowych, konferencji i seminariów;
4) studiów i praktycznych szkoleń w wojskowych uczelniach i instytucjach badawczo-rozwojowych, łącznie z wymianą wykładowców i praktykantów w różnych dziedzinach;
5) udziału we wspólnych programach i projektach;
6) doradztwa fachowego i pomocy w zamówieniach publicznych, badaniach i rozwoju w obszarze uzbrojenia i sprzętu wojskowego, utrzymywaniu i remontach uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7) udziału w ćwiczeniach wojskowych;
8) udziału w misjach utrzymywania pokoju i operacjach humanitarnych;
9) wymiany informacji, dokumentacji poligonów materiałów szkoleniowych;
10) organizacji i udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
11) innych formach, stosownie do uzgodnień.
2.  W zależności od swoich potrzeb Umawiające się Strony będą przeprowadzać konsultacje dotyczące obszarów wspólnego zainteresowania.
3.  Umawiające się Strony mogą także upoważnić inne organy lub przedstawicieli do utrzymywania kontaktów i udziału we wdrażaniu postanowień niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  5

ROCZNE PLANY WSPÓŁPRACY

1.  Właściwe organy lub przedstawiciele Umawiających się Stron mogą przygotowywać, negocjować i zawierać pisemne Roczne Plany Współpracy.
2.  Uzgodnione Roczne Plany Współpracy mogą być zmieniane pisemnie w dowolnym czasie, za wzajemną zgodą Umawiających się Stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.
ARTYKUŁ  6

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY

1.  W braku odmiennych ustaleń Umawiające się Strony będą pokrywać swoje własne wydatki, związane z prowadzoną współpracą, w pełnej wysokości.
2.  Umawiające się Strony ustalą z wyprzedzeniem sposób podziału kosztów oficjalnych delegacji, którym będą przewodniczyć osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.
3.  Ustalenia finansowe dotyczące studiów i szkolenia wojskowego w wojskowych instytucjach edukacyjnych, jak również odnoszące się do ćwiczeń wojskowych, szkoleń, operacji pokojowych, wspólnych programów i projektów oraz innych działań, będą określane w odrębnych umowach lub porozumieniach.
ARTYKUŁ  7

OCHRONA WYMIENIANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Umawiającymi się Stronami dla potrzeb niniejszej Umowy będzie regulowana postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 r., a także właściwymi przepisami NATO i Unii Europejskiej.

ARTYKUŁ  8

STATUS PERSONELU WOJSKOWEGO I CYWILNEGO

Status personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Litewskiej będzie podlegać postanowieniom Umowy NATO SOFA.

ARTYKUŁ  9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze wzajemnych konsultacji.

ARTYKUŁ  10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania późniejszej z dwóch not, w drodze których Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do jej wejścia w życie.
2.  Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
3.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnego zawiadomienia. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.
4.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za pisemną zgodą Umawiających się Stron. Zmiany wejdą w życie w dniu podpisania.
Sporządzono w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, litewskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności dotyczących ich interpretacji tekst sporządzony w języku angielskim będzie rozstrzygający.