Monitor Polski

M.P.2010.60.788

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) ogłasza się listę akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.), stanowiącą załącznik do obwieszczenia2).
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach (M. P. Nr 96, poz. 1057).

ZAŁĄCZNIK 

LISTA AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW

upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów:
1) Nawozowe Laboratorium Badawcze w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach;
2) Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie;
3) Laboratorium Badawcze nr 2 w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu;
4) Laboratorium Badawcze w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy;
5) Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji Oddział w Pile;
6) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy;
7) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku;
8) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie;
9) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie;
10) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie;
11) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie;
12) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach;
13) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu;
14) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie;
15) Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział we Wrocławiu.