Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.2013.104

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1)
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. wynosi 2.583,30 zł;
2)
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. wynosi 4.797,40 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664, 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.