Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.10.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 lutego 2004 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2004 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1)
70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r. - wynosi 1.593,80 zł;
2)
130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r. - wynosi 2.959,90 zł.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802, i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228, poz. 2255.