Monitor Polski

M.P.2016.804

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682) ogłasza się, że od dnia 1 września 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2813,40 zł.