Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.

Monitor Polski

M.P.2011.15.164

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lutego 2011 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2011 r. kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 1.031,50 zł.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 229 i Nr 182, poz. 1228.