Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.

Monitor Polski

M.P.2004.35.618

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2004 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 669,20 zł.