Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

Monitor Polski

M.P.2010.10.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2010 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2010 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 181,10 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.