Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

Monitor Polski

M.P.2008.21.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2008 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 163,15 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821.