§ 4. - Kryteria i podział inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Monitor Polski

M.P.1977.36.183

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.
§  4.
1.
Do generalnej modernizacji należy zaliczać zadania inwestycyjne polegające na kompleksowej zmianie technicznego wyposażenia zakładu, jego poszczególnych wydziałów lub części procesów technologiczno-produkcyjnych, linii technologicznych itp. wraz z niezbędnymi w tym zakresie robotami budowlano-montażowymi w ramach posiadanych powierzchni produkcyjnych, spełniające następujące warunki:
1)
cykl realizacji nie przekracza długości cyklu normatywnego obowiązującego dla nowego budownictwa takich samych lub podobnych obiektów,
2)
udział robót budowlanych (z wyłączeniem montażu maszyn i urządzeń) nie przekracza 25% ogólnych kosztów,
3)
efektywność inwestycji (mierzona okresem zwrotu nakładów) jest wyższa lub co najmniej równa efektywności porównywalnego wariantu polegającego na rozbudowie lub budowie nowego analogicznego obiektu.
2.
Jeżeli zadanie inwestycyjne nie spełnia jednego z warunków, o których mowa w ust. 1, traktuje się je jako rozbudowę.
3.
Jeżeli program przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na generalnej modernizacji jest realizacyjnie podzielny i umożliwia sukcesywne uzyskiwanie wymiernych efektów gospodarczych, całość tego przedsięwzięcia powinna być podzielona na poszczególne zadania, odpowiadające etapowym efektom.