§ 3. - Kryteria i podział inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Monitor Polski

M.P.1977.36.183

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.
§  3.
1.
Do inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych zalicza się zadania podejmowane przez organizacje gospodarcze, jeśli spełniają one następujące warunki:
1)
cykl realizacji nie przekracza 12 miesięcy od daty dokonania zakupu wyposażenia,
2)
udział robót budowlanych (z wyłączeniem montażu maszyn i urządzeń) nie przekracza 15% ogólnego kosztu zadania,
3) 1
wartość kosztorysowa zadania nie przekracza 50 mln zł bądź innych granicznych wielkości ustalonych dla niektórych branż przemysłu w przepisach wydanych przez właściwych ministrów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji modernizacyjnych (Monitor Polski Nr 36, poz. 181).
2.
W uzasadnionych wypadkach, jeżeli konkretne zadanie przekracza jedną z wyżej wymienionych wielkości granicznych, właściwy minister może wyrazić zgodę na zaliczenie tego zadania do inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych, pod warunkiem, że przekroczenie nie jest wyższe niż:
1)
w odniesieniu do cykli realizacji - 4 miesiące,
2)
w odniesieniu do udziału robót budowlanych - 5%.
3.
Inwestycje modernizacyjne przekraczające wielkości graniczne ustalone w ust. 1 i 2 zalicza się do generalnej modernizacji.
4. 2
W ramach grupy inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych wyodrębnia się dodatkowo kategorię szybkozwrotnych inwestycji modernizacyjnych, podejmowanych przez państwowe organizacje gospodarcze na zasadach i w trybie ustalonych w uchwale nr 93 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1981 r. w sprawie zasad i warunków podejmowania i realizacji przez państwowe organizacje gospodarcze wysokoefektywnych i szybkozwrotnych inwestycji modernizacyjnych (Monitor Polski Nr 13, poz. 98).
1 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 29 z dnia 25 lipca 1981 r. (M.P.81.19.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 1981 r.
2 § 3 ust 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 29 z dnia 25 lipca 1981 r. (M.P.81.19.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 1981 r.