Monitor Polski

M.P.2017.851

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2017 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych,
podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Katar, zwane dalej "Stronami",

- PRAGNĄC zacieśnić przyjazne stosunki pomiędzy obydwoma krajami;

- PRAGNĄC ułatwić wjazd, wyjazd oraz podróżowanie między obydwoma krajami ich obywatelom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi i specjalnymi;

- ZGODNIE z obowiązującymi przepisami prawa obydwu krajów;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

PASZPORTY

Przedmiotem niniejszej umowy są następujące paszporty:

1. W Państwie Katar: paszporty dyplomatyczne i specjalne.
2. W Rzeczypospolitej Polskiej: paszporty dyplomatyczne.
ARTYKUŁ  2.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

Obywatele jednej Strony legitymujący się paszportami, o których mowa w art. 1 umowy, wydanymi przez tę Stronę, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Strony bez wiz wyłącznie przy korzystaniu z międzynarodowego przejścia granicznego tej Strony.

ARTYKUŁ  3.

PRAWO POBYTU

Obywatele jednej Strony legitymujący się paszportami, o których mowa w art. 1 umowy, mają prawo pobytu na terytorium drugiej Strony bez wiz przez okres nieprzekraczający 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni, z zastrzeżeniem art. 4.

ARTYKUŁ  4.

CZŁONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELE W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

1.  Obywatele każdej ze Stron, legitymujący się paszportami, o których mowa w art. 1 umowy, oddelegowani do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej z siedzibą na terytorium drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium tej Strony bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy. W ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia przyjazdu tych osób na terytorium drugiej Strony, na wniosek zainteresowanej misji dyplomatycznej zostaną im wydane, na czas ich pobytu służbowego, zezwolenia na pobyt na terytorium tej Strony.
2.  Uprawnienia, o których mowa w ustępie. 1, przysługują również członkom rodzin osób, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że członkowie rodzin legitymują się paszportami, o których mowa w art. 1 umowy, oraz pozostają z takimi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stron będą sobie wzajemnie notyfikować z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, o których mowa w ustępach 1 i 2.
Artykuł  5.

UPRAWNIENIA WŁADZ

1.  Obywatele obu Stron legitymujący się paszportami, o których mowa w art. 1 umowy, zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa drugiej Strony przy przekraczaniu jej granicy oraz przez cały okres swojego pobytu na jej terytorium.
2.  Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium obywatelowi drugiej Strony legitymującemu się paszportem, o którym mowa w art. 1 umowy, którego obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną.
3.  Każda ze Stron ma prawo do odmowy wjazdu lub pobytu na swoim terytorium obywatelom drugiej Strony ze względów bezpieczeństwa narodowego oraz porządku lub zdrowia publicznego.
Artykuł  6.

UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

W przypadku, gdy obywatel jednej Strony utraci na terytorium drugiej Strony paszport, o którym mowa w art. 1 umowy, albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium drugiej Strony, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym właściwe władze Państwa przyjmującego za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swojego kraju, mającego siedzibę na terytorium Państwa przyjmującego, w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży uprawniający do powrotu do kraju jego pochodzenia, zgodnie z przepisami Państwa wysyłającego, oraz powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

Artykuł  7.

NOTYFIKACJA WZORÓW PASZPORTÓW

1.  Dla celów umowy, każda ze Stron przekaże drugiej Stronie drogą dyplomatyczną wzory wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych i specjalnych nie później niż 30 (trzydzieści) od dnia podpisania umowy.
2.  Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną informacje o wzorach swoich nowych lub zmienionych paszportów dyplomatycznych lub specjalnych nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.
Artykuł  8.

ZAWIESZENIE

1.  Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.
2.  Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niezwłocznie notyfikowana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.
Artykuł  9.

ZMIANY

Każda ze Stron może wystąpić na piśmie, drogą dyplomatyczną, o dokonanie zmiany całości lub części niniejszej umowy. Każda zmiana umowy uzgodniona przez Strony wejdzie w życie w trybie przewidzianym w art. 11 umowy i będzie stanowić jego integralną część.

Artykuł  10.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności lub spory wynikające z interpretacji lub wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane ugodowo drogą konsultacji lub negocjacji między Stronami bez odwoływania się do stron trzecich ani trybunału międzynarodowego.

Artykuł  11.

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

1.  Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej z notyfikacji, którymi Strony informują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie umowy.
2.  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron będzie mogła wypowiedzieć umowę w drodze notyfikacji przekazanej drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. W takim przypadku umowa utraci moc obowiązującą po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania notyfikacji o jego wypowiedzeniu.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie umocowani przez swoje odnośne rządy, podpisali niniejszą umowę.

Umowę sporządzono i podpisano w Warszawie, w dniu 5.05.2017 roku, odpowiadającego dniu 8 Shaban 1438 roku kalendarza muzułmańskiego, w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach: polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.