Kary umowne przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami.

Monitor Polski

M.P.1982.30.261

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 255
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1982 r.
w sprawie kar umownych przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami.

Na podstawie art. 110 dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Powołane w uchwale artykuły oznaczają artykuły dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7).
Ustala się kary umowne przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami w następującej wysokości:
1)
za przejazd podróżnego bez biletu lub z biletem nieważnym w pociągu (art. 93 pkt 1) - 500 zł,
2)
za przejazd podróżnego w klasie wyższej lub w pociągu o taryfie wyższej na podstawie biletu na przejazd w klasie niższej lub w pociągu o taryfie niższej (art. 93 pkt 1) - 200 zł,
3)
za przejazd podróżnego na podstawie biletu miesięcznego szkolnego, jeżeli podróżny nie jest uprawniony do korzystania z takiego biletu (art. 93 pkt 1) - 500 zł,
4)
za przewóz bez biletu psa w wagonie osobowym (art. 93 pkt 2) - 200 zł,
5)
za niedozwolony przewóz zwierząt żywych w wagonie osobowym (art. 93 pkt 2) - 200 zł,
6)
za niedozwolony przewóz przedmiotów lub nadmiernego bagażu w wagonie osobowym (art. 93 pkt 2) - 200 zł,
7)
za nieuzasadnione zatrzymanie pociągu podczas biegu (art. 92) - 5.000 zł,
8)
za przechowywanie ponad ustalony termin każdej przesyłki bagażowej lub ekspresowej (art. 107 ust. 2 pkt 2):
a)
za pierwszy dzień 20 zł,
b)
za drugi i trzeci dzień po 40 zł,
c)
za następne dni po 60 zł,
9)
za przechowywanie ponad ustalony termin każdej sztuki przesyłki bagażowej lub ekspresowej zawierającej żywe zwierzęta - za każdą godzinę przechowywania (art. 107 ust. 2 pkt 2) 20 zł,
10)
za zamieszczenie w dokumencie przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością lub niewłaściwych, które spowodowały przyjęcie do przewozu przesyłką ekspresową przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przewożonych na określonych warunkach bez zachowania tych warunków (art. 107 ust. 1 pkt 8), pobiera się:
a)
po 100 zł za każdy kilogram wagi brutto ujawnionych w przesyłce materiałów wymienionych w art. 26 pkt 4 - najmniej jednak 800 zł od przesyłki,
b)
po 20 zł za każdy kilogram wagi brutto ujawnionych innych przedmiotów wyłączonych od przewozu oraz przedmiotów przyjmowanych do przewozu na określonych warunkach - najmniej jednak 200 zł od przesyłki,
11)
za nadanie do przewozu przesyłką bagażową przedmiotów wyłączonych od przewozu (art. 69 i 70 ust. 2) stosuje się odpowiednio kary umowne określone w pkt 10,
12)
za zamieszczenie w dokumencie przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością lub niewłaściwych, które spowodowały zmniejszenie opłaty za przewóz przesyłki ekspresowej lub innych opłat związanych z przewozem (art. 107 ust. 1 pkt 8) - równowartość potrójnej różnicy między opłatą pobraną a należną,
13)
za zwłokę w załatwieniu formalności przy przewozie przesyłek bagażowych lub ekspresowych (art. 107 ust. 1 pkt 9) - za każdą przesyłkę i za każdą godzinę zwłoki 20 zł,
14)
za spowodowanie zmiany stacji przeznaczenia przesyłki ekspresowej (art. 107 ust. 1 pkt 11) - 120 zł.
1.
Jeżeli podróżny nie zapłaci kary umownej niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 7 dni, kary umowne, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, pobiera się w podwójnej wysokości.
2.
Zapłata kary umownej nie zwalnia podróżnego od obowiązku uiszczenia należności taryfowej za przejazd.
1.
Kar umownych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, nie pobiera się, jeżeli podróżny:
1)
nie nabył biletu w kasie biletowej, ale zawiadomił o tym konduktora przed wejściem lub niezwłocznie po wejściu do pociągu,
2)
przyjeżdża z zagranicy i nie ma biletu na przejazd od właściwego punktu granicznego,
3)
zamierzając odbyć przejazd dalej niż do wskazanej na bilecie stacji przeznaczenia, zawiadomił o tym konduktora na stacji, do której ma ważny bilet, a gdy pociąg nie zatrzymuje się na tej stacji - najpóźniej na poprzedzającej ją stacji zatrzymania,
4)
zamierzając odbyć przejazd w klasie wyższej lub w pociągu o taryfie wyższej, niż uprawnia posiadany bilet, zawiadomił o tym konduktora.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do przewozu psów w wagonach osobowych.
Traci moc uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1975 r. w sprawie kar umownych przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami (Monitor Polski Nr 19, poz. 117).
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.