Art. 20. - Jugosławia-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1969.12.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  20
1. 
Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie w dniu wymiany not stwierdzających jej zatwierdzenie.
2. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na jeden rok, począwszy od dnia jej wejścia w życie, i będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy jednoroczne, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną z Umawiających się Stron, w drodze notyfikacji, najpóźniej na trzy miesiące przed upływem jej ważności.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i serbo-chorwackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.