Monitor Polski

M.P.2018.946

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Ammanie dnia 11 maja 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej razem "Stronami" i osobno "Stroną";

Biorąc pod uwagę przepisy Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku;

Uznając i potwierdzając zasady poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej, politycznej niezależności, nieagresji i wzajemnej nieingerencji w sprawy wewnętrzne; Uwzględniając potrzebę promowania pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla swoich narodów;

W przekonaniu, że ścisła współpraca w dziedzinie obronności przyniesie im wzajemne korzyści;

Pragnąc umocnić więzy przyjaźni i braterstwa między swoimi Siłami Zbrojnymi;

Uzgodniły, co następuje;

ARTYKUŁ  1

Cel i przedmiot

1.  Współpraca będzie oparta na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
2.  Współpraca będzie realizowana zgodnie z prawem międzynarodowym, zobowiązaniami międzynarodowymi Stron, szczególnie w obszarach nieproliferacji i kontroli eksportu, jak również zgodnie z ich prawem wewnętrznym.
3.  Nadzór nad stosowaniem niniejszej Umowy będzie sprawowany przez Ministra Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym w sprawach gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczącego Połączonego Kolegium Szefów Sztabów Jordańskich Sił Zbrojnych w imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.
ARTYKUŁ  2

Definicje

Dla celu niniejszej Umowy, pojęcie:

a. "współpraca" oznacza współpracę w dziedzinie obronności między Stronami, realizowaną zgodnie z przepisami niniejszej Umowy;
b. "personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
c. "personel cywilny" oznacza pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego a także ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
d. "Strona wysyłająca" oznacza Stronę, która wysyła swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Strony przyjmującej zgodnie z przepisami niniejszej Umowy;
e. "Strona przyjmująca" oznacza Stronę, która przyjmuje personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z przepisami niniejszej Umowy;
f. "Strona trzecia" oznacza państwo, organizację międzynarodową albo inny podmiot, który nie jest stroną niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  3

Obszary współpracy

1.  Współpraca może obejmować następujące obszary:
a. funkcjonowanie sił zbrojnych w demokratycznych społeczeństwach, łącznie ze stosowaniem przepisów międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
b. wojskowe operacje zagraniczne;
c. organizacja sił zbrojnych, łącznie ze strukturą jednostek wojskowych oraz polityką kadrową i zarządzaniem kadrami;
d. wojskowe wsparcie logistyczne;
e. szkolnictwo wojskowe;
f. szkolenie wojskowe;
g. nauka i badania w dziedzinie obronności, łącznie z wojskowym zastosowaniem ich dorobku;
h. uzbrojenie i sprzęt wojskowy, łącznie z ich użytkowaniem, pracami badawczo-rozwojowymi nad nimi, utrzymywaniem i konserwacją;
i. przemysły obronne;
j. wojskowa medycyna i służby medyczne;
k. jurysdykcja wojskowa.
2.  Strony mogą również współpracować w innych obszarach niż te, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.
ARTYKUŁ  4

Formy współpracy

Współpraca będzie realizowana w następujących formach:

a. spotkania przedstawicieli wojska i urzędników niższych i wyższych szczebli;
b. wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;
c. konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;
d. studia i szkolenia w szkołach wojskowych i wojskowych instytucjach badawczo-rozwojowych;
e. konsultacje i pomoc w użytkowaniu, utrzymywaniu i konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
f. wymiana informacji, dokumentacji i oprzyrządowań szkoleniowych.
ARTYKUŁ  5

Polsko-Jordańska Wspólna Komisja

1.  Powołuje się Polsko-Jordańską Wspólną Komisję w Sprawie Współpracy w Dziedzinie Obronności, zwaną dalą "Wspólną Komisją", w celu rozpatrywania, kierowania i nadzorowania wszystkich dwustronnych przedsięwzięć realizowanych zgodnie z przepisami niniejszej Umowy.
2.  Współprzewodniczącymi Wspólnej Komisji będą: podsekretarz stanu właściwy w sprawach polityki obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szef Sztabu Sił Zbrojnych albo jego przedstawiciel w imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.
3.  Skład Wspólnej Komisji oraz jej statut będzie określony w drodze pisemnej, podczas pierwszej sesji, która odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Wspólna Komisja będzie zbierać się raz w roku, naprzemiennie w Rzeczypospolitej Polskiej i Jordańskim Królestwie Haszymidzkim.
5.  Wspólna Komisja będzie przygotowywać roczne plany współpracy, które będą podpisywane przez osoby, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, najpóźniej do dnia 15 listopada każdego roku.
6.  Roczne plany współpracy będą określać poszczególne dwustronne przedsięwzięcia, ich formy, terminy, miejsca i liczby osób w nich uczestniczących, a także władze właściwe w sprawach ich realizacji.
7.  Podpisane roczne plany współpracy mogą być zmieniane w drodze pisemnej za zgodą Wspólnej Komisji w dowolnym czasie. Zmiany będą podpisywane przez osoby, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu albo przez należycie upoważnionych przedstawicieli tych osób.
ARTYKUŁ  6

Personel wojskowy i cywilny

1.  W czasie pobytu na terytorium Strony przyjmującej, personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej będzie przestrzegał prawa Strony przyjmującej i powstrzyma się od jakichkolwiek działań niezgodnych z duchem niniejszej Umowy, a w szczególności od jakiejkolwiek działalności politycznej. Zapobieganie takim działaniom będzie należało do obowiązków Strony wysyłającej.
2.  W razie naruszenia wojskowej dyscypliny przez personel wojskowy Strony wysyłającej w czasie jego pobytu na terytorium Strony przyjmującej, władze Strony wysyłającej podejmą niezbędne działania zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.
ARTYKUŁ  7

Sprawy finansowe

1.  Finansowanie wizyt na mocy niniejszej Umowy będzie realizowane zgodnie z zasadą wzajemności, w następujący sposób:
a. Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:
(1) transportu do terytorium Strony przyjmującej i z powrotem;
(2) ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
(3) dokumentów wymaganych przez Stronę przyjmującą, niezbędnych do wjazdu i opuszczenia jej terytorium.
b. Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty:
(1) transportu wewnętrznego;
(2) wyżywienia i zakwaterowania na okres do 7 dni kalendarzowych dla delegacji, które liczą nie więcej niż 10 osób. Sposób pokrycia kosztów odnoszący się do delegacji, które przebywają na terytorium Strony przyjmującej przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych lub które liczą więcej niż 10 osób, będzie uzgadniany z wyprzedzeniem, indywidualnie w każdym przypadku.
2.  W nagłych przypadkach, Strona przyjmująca zapewni personelowi wojskowemu i cywilnemu Strony wysyłającej opiekę dentystyczną i zdrowotną. Koszty takiej opieki będą zwracane przez Stronę wysyłającą w ciągu 30 dni od otrzymania rachunków.
3.  Sposób pokrycia kosztów odnoszący się do form współpracy, o których mowa w artykule 4 litery d oraz e, będzie określony w odrębnych umowach.
ARTYKUŁ  8

Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Stronami w związku z niniejszą Umową będzie określona w odrębnej umowie.

ARTYKUŁ  9

Rozstrzyganie sporów

1.  Każda sytuacja, która może prowadzić do powstania między Stronami sporu dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będzie niezwłocznie konsultowana między nimi w przyjazny i ugodowy sposób.
2.  Spory powstałe w wyniku stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie między Stronami, bez odwoływania się do jakiejkolwiek Strony trzeciej.
ARTYKUŁ  10

Przepisy końcowe

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszego pisemnego zawiadomienia, przesłanego drogą dyplomatyczną, którymi Strony wzajemnie poinformują się o wypełnieniu swoich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niezwłocznie po wejściu niniejszej Umowy w życie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie niezbędne działania zmierzające do zarejestrowania Umowy w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 ustęp 1 Karty Narodów Zjednoczonych.
3.  Niniejsza Umowa została zawarta na okres 5 lat, po czym będzie przedłużona na kolejne okresy 12 miesięcy, chyba że zostanie wypowiedziana zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu.
4.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie na piśmie. Wszystkie zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.
5.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie na piśmie. W takim przypadku, niniejsza Umowa wygaśnie po upływie 180 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu.
6.  Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na trwające dwustronne przedsięwzięcia aż do ich zakończenia, chyba że Wspólna Komisja postanowi inaczej.

Sporządzono w Ammanie dnia 11 maja 2014 roku w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uznany za rozstrzygający.