Jednorazowa pożyczka zbożowa.

Monitor Polski

M.P.1982.3.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 19
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 1982 r.
w sprawie jednorazowej pożyczki zbożowej.

W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia ludności w pieczywo i przetwory zbożowe Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Rozpisuje się jednorazową pożyczkę zbożową, udzielaną przez rolników indywidualnych i uspołecznione jednostki gospodarki rolnej.
2.
Pożyczka zbożowa obejmuje następujące nie kontaktowane zboża: żyto, pszenicę, jęczmień, owies i mieszanki zbożowe.
3.
Za zboża dostarczone w ramach pożyczki zbożowej do uspołecznionych punktów skupu w okresie do dnia 30 czerwca 1982 r. rolnicy indywidualni i uspołecznione jednostki gospodarki rolnej mogą po upływie tego terminu otrzymać w banku spółdzielczym należność w bonach zbożowych.
Minister Finansów zapewni:
1)
emisję bonów zbożowych, określających ilość, rodzaj i wartość skupionego zboża, zapewniającej skup co najmniej 1,5 mln ton zbóż,
2)
pokrycie z budżetu różnicy cen skupu zbóż i kosztów obsługi pożyczki, łącznie z emisją bonów.
1.
Bony zbożowe będą wykupywane przez banki spółdzielcze w latach 1983-1985 po cenach skupu zbóż obowiązujących w dniu zgłoszenia bonu do wykupu, z tym że bony realizowane po 1985 r., nie później jednak niż do końca 1986 r., będą wykupywane po cenach skupu zbóż obowiązujących w dniu 31 grudnia 1985 r.
2.
Bony zbożowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 7% wartości nominalnej w stosunku rocznym, licząc od daty dostawy zboża.
Wartość zbóż dostarczonych w ramach pożyczki zbożowej zalicza się według cen skupu obowiązujących w dniu dostawy do wartości produkcji sprzedanej, ewidencjonowanej do celów emerytalnych i rentowych rolników indywidualnych.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Prezesami Narodowego Banku Polskiego i Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej określi szczegółowe zasady realizacji bonów zbożowych oraz tryb rozliczeń pożyczki zbożowej z budżetem Państwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.