Japonia-Polska. Umowa w sprawie wymiany praw jazdy. Warszawie.2014.04.01.

Monitor Polski

M.P.2015.1079

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2004 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie wymiany praw jazdy,

Warszawa, 1 kwietnia 2004 r.

Wielce Szanowny Pan

Włodzimierz Cimoszewicz

Minister Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do ostatnich konsultacji, jakie odbyły się pomiędzy przedstawicielami Rządu Japonii oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących procedur właściwych organów jednego z krajów do wystawiania praw jazdy osobom posiadającym prawo jazdy wydane przez właściwe organy drugiego kraju. Mam również zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Japonii następujące uzgodnienia:

1.
Właściwe organy każdego krajów zwolnią z egzaminu z umiejętności technicznych oraz wiedzy teoretycznej na prawo jazdy w zgodzie z ustawami oraz regulacjami krajowymi, w przypadku gdy wydaje się prawo jazdy, inne niż tymczasowe prawo jazdy, jak również prawo jazdy zezwalające na kierowanie pojazdami mechanicznymi dla celów przewozu pasażerów w ramach komercyjnej działalności, będące ekwiwalentem prawa jazdy wydanego przez właściwe organy drugiego kraju na podstawie odpowiednich wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, poprzez podjęcie działań:
(a)
właściwych organów Japonii, dla wydania japońskiego prawa jazdy, które posiada równoważną kategorię do wydanego przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej,
(b)
właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, dla wymiany prawa jazdy, które posiada równoważną kategorię do wydanego przez właściwe organy Japonii.
2.
Każdy z Rządów może występować o potwierdzenie przez drugi Rząd, w przypadku gdy właściwe organy pierwszego państwa mają wątpliwości co do autentyczności prawa jazdy wystawionego przez właściwe organy drugiego państwa i będącego w posiadaniu osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy przez pierwsze z tych państw.
3.
Każdy z Rządów, na prośbę drugiego Rządu, przedstawi informacje na temat wzoru prawa jazdy swojego kraju, ekwiwalentu takiego prawa jazdy wydanego na podstawie prawa jazdy drugiego kraju oraz systemu związanego z prawami jazdy.
4.
Zapisy niniejszych uzgodnień nie zwalniają osoby, która ubiega się o prawo jazdy, z procedur, takich jak dostarczenie dokumentów oraz wniesienia opłaty za czynności, które są wymagane w procesie administracyjnym z mocy ustaw oraz regulacji każdego z krajów.
5.
Niniejsze uzgodnienia nie mają wpływu na prawa oraz obowiązki ustanowione w ramach Konwencji o Ruchu Drogowym z 1949 roku.
6.
Niniejsze uzgodnienia będą realizowane w zgodzie z obowiązującymi ustawami i regulacjami w każdym z krajów.
7.
Każdy z Rządów może wypowiedzieć niniejsze uzgodnienia za trzydziestodniowym pisemnym powiadomieniem kierowanym do drugiego Rządu.

Mam również zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Ekscelencji przedstawiona w odpowiedzi i potwierdzająca poprzednio wzmiankowane uzgodnienia w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej były uważane za ustanawiające umowę pomiędzy dwoma Rządami, która wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia po późniejszej z dat pisemnych powiadomień przekazanych drogą dyplomatyczną, w których oba Rządy potwierdzają, że ich odpowiednie wewnętrzne procedury wymagane dla wejścia w życie umowy zostały zakończone.

Niniejsza Nota jest sporządzona w językach japońskim, polskim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, wiążący będzie tekst w języku angielskim.

Korzystając z tej okazji chciałbym ponownie złożyć Ekscelencji moje najwyższe wyrazy szacunku.

Rzeczpospolita Polska

Minister Spraw Zagranicznych

Włodzimierz Cimoszewicz

Jego Ekscelencja

Masaaki Ono

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiej noty dyplomatycznej z dnia dzisiejszego w następującym brzmieniu:

"Mam zaszczyt nawiązać do ostatnich konsultacji, jakie odbyły się pomiędzy przedstawicielami Rządu Japonii oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących procedur właściwych organów jednego z krajów do wystawiania praw jazdy osobom posiadającym prawo jazdy wydane przez właściwe organy drugiego kraju. Mam również zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Japonii następujące uzgodnienia:

1.
Właściwe organy każdego krajów zwolnią z egzaminu z umiejętności technicznych oraz wiedzy teoretycznej na prawo jazdy w zgodzie z ustawami oraz regulacjami krajowymi, w przypadku gdy wydaje się prawo jazdy, inne niż tymczasowe prawo jazdy, jak również prawo jazdy zezwalające na kierowanie pojazdami mechanicznymi dla celów przewozu pasażerów w ramach komercyjnej działalności, będące ekwiwalentem prawa jazdy wydanego przez właściwe organy drugiego kraju na podstawie odpowiednich wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, poprzez podjęcie działań:
(a)
właściwych organów Japonii, dla wydania japońskiego prawa jazdy, które posiada równoważną kategorię do wydanego przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej,
(b)
właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, dla wymiany prawa jazdy, które posiada równoważną kategorię do wydanego przez właściwe organy Japonii.
2.
Każdy z Rządów może występować o potwierdzenie przez drugi Rząd, w przypadku gdy właściwe organy pierwszego państwa mają wątpliwości co do autentyczności prawa jazdy wystawionego przez właściwe organy drugiego państwa i będącego w posiadaniu osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy przez pierwsze z tych państw.
3.
Każdy z Rządów, na prośbę drugiego Rządu, przedstawi informacje na temat wzoru prawa jazdy swojego kraju, ekwiwalentu takiego prawa jazdy wydanego na podstawie prawa jazdy drugiego kraju oraz systemu związanego z prawami jazdy.
4.
Zapisy niniejszych uzgodnień nie zwalniają osoby, która ubiega się o prawo jazdy, z procedur, takich jak dostarczenie dokumentów oraz wniesienia opłaty za czynności, które są wymagane w procesie administracyjnym z mocy ustaw oraz regulacji każdego z krajów.
5.
Niniejsze uzgodnienia nie mają wpływu na prawa oraz obowiązki ustanowione w ramach Konwencji o Ruchu Drogowym z 1949 roku.
6.
Niniejsze uzgodnienia będą realizowane w zgodzie z obowiązującymi ustawami i regulacjami w każdym z krajów.
7.
Każdy z Rządów może wypowiedzieć niniejsze uzgodnienia za trzydziestodniowym pisemnym powiadomieniem kierowanym do drugiego Rządu.

Mam również zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Ekscelencji przedstawiona w odpowiedzi i potwierdzająca poprzednio wzmiankowane uzgodnienia w imieniu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej były uważane za ustanawiające umowę pomiędzy dwoma Rządami, która wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia po późniejszej z dat pisemnych powiadomień przekazanych drogą dyplomatyczną, w których oba Rządy potwierdzają, że ich odpowiednie wewnętrzne procedury wymagane dla wejścia w życie umowy zostały zakończone.

Niniejsza Nota jest sporządzona w językach japońskim, polskim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, wiążący będzie tekst w języku angielskim."

Mam również zaszczyt poinformować Ekscelencję, w imieniu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, iż ustalenia przedstawione w Pańskiej nocie są do przyjęcia przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej oraz potwierdzić, że Pańska nota dyplomatyczna oraz niniejsza nota dyplomatyczna będą uważane za ustanawiające umowę pomiędzy dwoma Rządami, która wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia po późniejszej z dat pisemnych powiadomień przekazanych drogą dyplomatyczną, w których oba Rządy potwierdzają, że ich odpowiednie wewnętrzne procedury wymagane do wejścia w życie umowy zostały zakończone.

Niniejsza Nota jest sporządzona w językach polskim, japońskim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, wiążący będzie tekst w języku angielskim.

Korzystając z tej okazji, chciałbym ponownie złożyć Ekscelencji moje najwyższe wyrazy szacunku.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2004 r.