Monitor Polski

M.P.2017.1206

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka

Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również w XX wieku - w czasach wojny, okupacji i zniewolenia. Z wielką satysfakcją stwierdzamy, że braterstwo polsko-węgierskie, które sprostało wszystkim dramatycznym wyzwaniom w przeszłości, okazało się trwałe również w chwilach wolności, zwycięstwa i budowania nowej Europy. Oba narody - polski i węgierski - które w zasadniczym stopniu przyczyniły się do wielkiego przełomu politycznego w Europie, kontynuują i rozwijają swoją współpracę w warunkach bezpieczeństwa, członkostwa w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, występując z wieloma inicjatywami dwustronnymi i wielostronnymi, zwłaszcza w wymiarze regionalnym.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe Węgier wyrażają przekonanie, że utrwalenie i rozwój wyjątkowych relacji polsko-węgierskich powinny zostać wsparte formą instytucjonalną, dlatego też występują z inicjatywą powołania do życia polsko-węgierskiej fundacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe Węgier są przekonane, że patronem fundacji powinien zostać profesor Wacław Felczak - postać symboliczna, a zarazem związana z dziejami obu państw. Jego pełne poświęcenia i bohaterskie życie przypadło na tragiczny dla obu narodów czas II wojny światowej i powojennego komunistycznego zniewolenia. Wacław Felczak był podczas wojny bohaterskim kurierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a w wyniku powojennego zniewolenia Polski - więźniem skazanym na dożywotnie więzienie, uwolnionym w następstwie zrywu z 1956 roku. Prowadzone przez niego w latach 80. na Węgrzech seminaria odegrały istotną rolę w formowaniu się węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 roku.

Zadaniem fundacji będzie szeroko rozumiane pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że fundacja będzie realizować swoje zadania między innymi poprzez:

1) przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
2) wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
3) wspieranie inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw;
4) wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu powołania Fundacji im. Wacława Felczaka.