Monitor Polski

M.P.2019.199

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 997

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 867 i 1115) ogłasza się, że system informatyczny powiadamiania ratunkowego osiągnął gotowość do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 997, co umożliwia realizację obowiązku przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych kierowania połączeń do numeru alarmowego 997 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).