Monitor Polski

M.P.1971.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 stycznia 1971 r.
w sprawie gospodarki finansowej terenowych przedsiębiorstw resortu zdrowia.

Na podstawie § 22 uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 58 oraz z 1970 r. Nr 10, poz. 85 i Nr 40, poz. 298) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 58 oraz z 1970 r. Nr 10, poz. 85 i Nr 40, poz. 298), zwanej dalej "uchwałą", rozciąga się na podporządkowane wojewódzkim radom narodowym (radom narodowym miast wyłączonych i województw) i nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
1) wojewódzkie zarządy aptek,
2) wojewódzkie przedsiębiorstwa zaopatrzenia lecznictwa "Cezal",
3) terenowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe,
4) zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
§  2.
1. W przedsiębiorstwach wymienionych w § 1 nie tworzy się funduszu na przeceny towarów i ryzyko handlowe (§ 2 ust. 1 pkt 2 oraz §§ 7-9 uchwały).
2. Dotacje z budżetu na wyposażenie w środki obrotowe nowo powstałych przedsiębiorstw (§ 5 ust. 2 uchwały) są przyznawane w wysokości 30% przeciętnego stanu planowanych zapasów ogółem i nakładów przyszłych okresów.
3. Przepis § 6 uchwały nie dotyczy zapasów farmaceutycznych i artykułów sanitarnych znajdujących się w wojewódzkich zarządach aptek, a stanowiących rezerwę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, dla której pokrycie funduszem statutowym w części przeznaczonej na finansowanie zapasów i nakładów przyszłych okresów powinno wynosić 100% planowanych rezerw.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.