Monitor Polski

M.P.2015.912

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2016 określone w art. 19 w pkt 1 tej ustawy w:
1) lit. g - 2,47 zł;
2) lit. h - 0,20 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).