Monitor Polski

M.P.1985.23.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 15 lipca 1985 r.
w sprawie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. Konsul udziela pomocy osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom realizującym zadania z zakresu współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej oraz kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.
§  2. W zakresie współpracy gospodarczej konsul w porozumieniu z przedstawicielem dyplomatycznym i placówkami ekonomiczno-handlowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w państwie przyjmującym:
1) działa na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla polskiego eksportu i rozwoju współpracy gospodarczej z państwem przyjmującym;
2) ułatwia nawiązywanie kontaktów między zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i państwa przyjmującego;
3) udziela pomocy w podejmowaniu i realizacji polskich przedsięwzięć gospodarczych w państwie przyjmującym;
4) działa na rzecz rozwoju polsko-polonijnej współpracy gospodarczej;
5) informuje placówki ekonomiczno-handlowe i zainteresowane instytucje polskie o możliwościach rozwijania współpracy gospodarczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.
§  3. W zakresie współpracy naukowo-technicznej konsul:
1) propaguje polską myśl naukowo-techniczną, w szczególności przez przekazywanie właściwym organizacjom i instytucjom państwa przyjmującego informacji o polskich osiągnięciach naukowo-technicznych oferowanych na eksport;
2) udziela pomocy w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów naukowych między wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i państwa przyjmującego;
3) przekazuje zainteresowanym instytucjom polskim materiały i informacje o osiągnięciach naukowo-technicznych państwa przyjmującego, mogących mieć istotne znaczenie dla polskiej nauki i techniki, a także informacje o zmianach w systemie i kierunkach kształcenia w szkołach wyższych państwa przyjmującego;
4) informuje zainteresowane instytucje polskie oraz przedstawicielstwo dyplomatyczne o organizowanych w okręgu konsularnym konferencjach, zjazdach i sympozjach naukowych oraz przekazuje materiały i informacje o ośrodkach naukowo-badawczych, które ze względu na potencjał naukowy i kierunki prowadzonych badań są interesującym partnerem dla podjęcia współpracy naukowej.
§  4. W zakresie współpracy kulturalnej konsul:
1) dąży do zapewnienia jak najszerszej prezentacji w państwie przyjmującym obrazu Polski i jej dorobku kulturalnego;
2) informuje władze, organizacje społeczne i polityczne oraz opinię publiczną państwa przyjmującego o najważniejszych wydarzeniach życia społecznego, politycznego, kulturalnego i naukowego Polski;
3) inicjuje oraz udziela pomocy w organizowaniu w państwie przyjmującym wystaw, pokazów filmowych, występów artystycznych i innych polskich przedsięwzięć kulturalnych;
4) popiera organizacje polonijne oraz inne miejscowe organizacje społeczne i kulturalne w zakresie popularyzacji kultury polskiej;
5) udziela pomocy w realizacji wymiany kulturalnej pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.