Monitor Polski

M.P.1972.57.303

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1972 r.

UCHWAŁA Nr 317
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1972 r.
w sprawie funduszu socjalnego w państwowych jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

W celu poprawy warunków socjalnych pracowników jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej i opieki społecznej Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała dotyczy:
1) zakładów społecznych służby zdrowia, państwowych domów pomocy społecznej i innych jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej i opieki społecznej, będących jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi, łącznie z działającymi przy nich gospodarstwami pomocniczymi - nadzorowanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministra Komunikacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości,
2) zakładów Zarządu Artykułów Sanitarnych

- zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi opieki zdrowotnej i opieki społecznej".

§  2. Jednostki organizacyjne opieki zdrowotnej i opieki społecznej tworzą fundusz socjalny przeznaczony na finansowanie zakładowej działalności socjalnej.
§  3.
1. Fundusz socjalny tworzy się:
1) z dotacji budżetu Państwa,
2) z opłat za korzystanie z usług działalności socjalnej,
3) ze środków finansowych na cele socjalne i kulturalne, objęte zakresem działalności socjalnej, przekazanych przez organizacje społeczne oraz inne jednostki organizacyjne, jak również przez osoby fizyczne,
4) z innych środków, określonych odrębnymi przepisami.
2. Wysokość dotacji z budżetu Państwa w 1972 r. i 1973 r. wynosi 0,5% planowanego rocznego osobowego funduszu płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej i opieki społecznej i zwiększa się sukcesywnie do 2% tego funduszu w roku 1977 i w latach następnych.
3. Wysokość dotacji z budżetu Państwa w latach 1974-1976 określi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
4. W jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych fundusz socjalny z dotacji budżetu Państwa na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 tworzy się tylko dla pracowników cywilnych.
§  4.
1. Środki funduszu socjalnego przeznaczone są na pokrywanie bieżących wydatków w zakresie potrzeb zakładowej działalności socjalnej pracowników jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz członków rodzin tych pracowników.
2. Do zakresu zakładowej działalności socjalnej, obejmującej usługi socjalne i kulturalne, oraz do zasad gospodarowania funduszem socjalnym mają zastosowanie przepisy uchwały nr 180 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie funduszu socjalnego w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 40, poz. 297).
3. Środki funduszu socjalnego lub ich część mogą być scentralizowane. Zasady centralizowania tych środków określi właściwy minister w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
4. Środki funduszu socjalnego nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
§  5. Finansowanie inwestycji oraz kapitalnych remontów urządzeń zakładowej działalności socjalnej, stanowiących środki trwałe zakładów pracy, normują odrębne przepisy.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Zdrowia i Opieki Społecznej, Komunikacji, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że środki funduszu socjalnego w roku 1972 uwzględnia się począwszy od dnia 1 stycznia.