Monitor Polski

M.P.1959.61.303

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 czerwca 1959 r.
w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie §§ 2 i 3 uchwały nr 355 Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie zabezpieczenia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (Monitor Polski Nr 77, poz. 450) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują w odniesieniu do wszystkich jednostek gospodarki uspołecznionej, prowadzących działalność handlową dla zaopatrzenia ludności.
§  2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie:
1) odbiorca - oznacza uspołecznione przedsiębiorstwo (zakład na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym) handlu wewnętrznego,
2) fundusz ryzyka handlowego - oznacza fundusz na przeceny towarów i ryzyko handlowe.
§  3. Należności płacone przez dostawcę z tytułu kar umownych za dostarczenie towaru jakości niższej od przewidzianej obowiązującymi przepisami lub warunkami umowy odbiorca przeznacza na fundusz ryzyka handlowego.
§  4.
1. Z funduszu ryzyka handlowego pokrywane są do wysokości zebranych środków określonych w § 3 kwoty wynikłe z różnic cen towarów na skutek ich przeklasyfikowania, jeżeli:
1) reklamacja odbiorcy wobec dostawcy nie została odpowiednio zgłoszona we właściwym terminie albo gdy w ogóle jej nie zgłoszono lub gdy na podstawie reklamacji odbiorcy nastąpiło przeklasyfikowanie towaru, lecz na skutek wadliwego określenia jego jakości przez odbiorcę przeklasyfikowanie to okazało się niedostateczne i zaszła potrzeba dalszej obniżki cen, a odbiorca nie ma już możliwości wniesienia dodatkowej reklamacji;
2) nie jest możliwe ustalenie osób winnych za poniesione straty lub należność dochodzona przez przedsiębiorstwo państwowe od osoby odpowiedzialnej za poniesioną stratę zostanie umorzona zgodnie z obowiązującymi przepisami o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych, a w pozostałych jednostkach gospodarki uspołecznionej dochodzenie tej należności zostanie uznane przez dyrektora (kierownika) za niecelowe - w szczególności ze względu na nienaganną dotychczasową pracę osoby odpowiedzialnej lub drobną kwotę roszczenia w stosunku do kosztów postępowania w celu jej uzyskania.
2. Koszty związane z określeniem jakości towaru i jego przeklasyfikowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, odbiorca ponosi w ciężar kosztów obrotu towarowego.
§  5. Jeżeli pokrycie z funduszu ryzyka handlowego kwot wynikających z różnicy cen towarów nie jest możliwe ze względu na brak odpowiednich środków, podlegają one zaliczeniu w ciężar strat odbiorcy.
§  6. 1
1. 2 Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pozostałość funduszu ryzyka handlowego na dzień 31 grudnia każdego roku oraz bieżąco nie wykorzystane środki tego funduszu na zasilenie funduszu na przeceny towarów i ryzyko handlowe, obciążającego koszty, bądź przenieść tę pozostałość częściowo i lub całkowicie na rachunek strat i zysków.
2. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada uprawnień do tworzenia funduszu na przeceny towarów i ryzyko handlowe w ciężar kosztów, pozostałość funduszu ryzyka handlowego może być przeniesiona wyłącznie na rachunek strat i zysków, w trybie określonym w ust. 1.
§  6a. 3 Przepisy § 6 mają zastosowanie również do pozostałości funduszu za 1972 r., która podlega rozliczeniu w bilansach za 1972 r.
§  7. W uspołecznionych przedsiębiorstwach handlowych, w których istnieje już fundusz na przeceny towarów i ryzyko handlowe, należy prowadzić odrębną ewidencję wpływów i wydatków funduszu ryzyka handlowego utworzonego niniejszym zarządzeniem.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.
1 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 stycznia 1963 r. (M.P.63.12.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1963 r.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1973 r. (M.P.73.19.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 kwietnia 1973 r.
3 § 6a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1973 r. (M.P.73.19.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 kwietnia 1973 r.